Paginacija

Adaptibilnost hibrida kukuruza u različitim megaokolinama
Adaptibilnost hibrida kukuruza u različitim megaokolinama
Zvonko Radan
Tijekom 2010. i 2011. godine testirana su 22 hibrida kukuruza na 2 lokacije u Hrvatskoj i na 4 lokacije (sa 2 roka sjetve) u Turskoj. Pokusi su bili posijani u 2 ponavljanja, po sluĉajnom bloknom rasporedu. Analizom varijance ustanovljeni su izvori variranja. Dvofaktorijelnom i trofaktorijelnom ANOV-om kao statistiĉki znaĉajan izvor variranja potvrĊeni su i okoline i hibridi. Interakcija hibrida i okoline (GxE), bila je statistiĉki vrlo znaĉajna, osim u jednom sluĉaju. Statistiĉki...
Agrokemijski pokazatelji plodnosti tla i učinak subvencionirane analize tla na području istočne Hrvatske
Agrokemijski pokazatelji plodnosti tla i učinak subvencionirane analize tla na području istočne Hrvatske
Daniel Rašić
U ovoj disertaciji prikazani su rezultati trinaest godina (2003. – 2016.) provođenja projekata analize tla u osječkom Zavodu za tlo, za potrebe izračuna gnojidbenih preporuka u svih pet županija istočne Hrvatske, s ukupno 40 809 uzoraka tla, za velik broj jednogodišnjih i višegodišnjih kultura. Provedene analize uzoraka tla obuhvaćaju reakciju tla, sadržaj biljkama raspoloživih oblika fosfora i kalija u tlu, sadržaj organske tvari (humusa), hidrolitičku kiselost i sadržaj...
Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova
Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova
Marija Ravlić
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj korovnih vrsta na rast i razvoj usjeva, te mogućnost primjene aromatičnih i ljekovitih biljaka u suzbijanju korova. Ispitan je utjecaj biljne mase i sjemena korovnih vrsta: poljski osjak (Cirsium arvense), poljski mak (Papaver rhoeas), bezmirisna kamilica (Tripleurospermum inodorum), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), crna pomoćnica (Solanum nigrum) i divlji sirak (Sorghum halepense) na pšenicu, ječam, mrkvu, soju i uljnu...
Asocijativna analiza fenotipskih svojstava heksaploidne pšenice i molekularnih markera
Asocijativna analiza fenotipskih svojstava heksaploidne pšenice i molekularnih markera
Sunčica Guberac
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati genetsku varijabilnost genotipova pšenice na temelju rezultata fenotipske i molekularne evaluacije te provesti asocijativnu analizu. Istraživanje je provedeno na 120 kultivara heksaploidne pšenice. Poljski pokus postavljen je kroz četiri vegetacijske godine. Izmjereno je i ocjenjeno 10 fenotipskih svojstava pšenice (osjatost, gustoća klasa, broj dana do klasanja, visina biljke, duljina klasa, broj klasića po klasu, broj zrna po klasu, masa 1000...
Biljne supstance i inertna prašiva – prirodne formulacije insekticida u kontroli skladišnih kukaca
Biljne supstance i inertna prašiva – prirodne formulacije insekticida u kontroli skladišnih kukaca
Pavo Lucić
Cilj istraživanja bio je utvrditi učinkovitost botaničkih insekticida u obliku prašiva i ekstrakata, inertnih prašiva te kombinacije botaničkih insekticida i inertnih prašiva u suzbijanju triju vrsta skladišnih štetnih kukaca: Rhyzopertha dominica (Fab.), Sitophilus oryzae (L.) i Tribolium castaneum (Herbst). Istraživanje je provedeno u laboratorijskim uvjetima nizom pokusa u staklenim posudama s pšenicom te primjenom na različitim građevinskim površinama. Testirano je devet...
Biofortifikacija pšenice željezom i cinkom
Biofortifikacija pšenice željezom i cinkom
Mirjana Martić
U svijetu je više od 3 milijarde ljudi izloženo nedostatku mikroelemenata, pri čemu je nedostatak Fe vrlo čest u zemljama u razvoja dok je nedostatak Zn detektiran kao globalni problem. Najjednostavniji i najbrži način povećanja koncentracije u zrnu je agronomska biofortifikacija. Ciljevi istraživanja su utvrditi utjecaj sorte i aplikacije Fe i Zn u tlo ili folijarno na povećanje koncentracije u zrnu pšenice. Poljski pokus s 4 sorte ozime pšenice (Srpanjka, Divana, Katarina i...
Biološka kontrola jabučnog savijača (Cydia pomonella L.) u sustavu integrirane zaštite
Biološka kontrola jabučnog savijača (Cydia pomonella L.) u sustavu integrirane zaštite
Vesna Tomaš
Jabuĉni savijaĉ Cydia pomonella L. jedan je od najvaţnijih tehnoloških štetnika jabuke ĉija populacija raste iz godinu u godinu. Cilj ovoga istraţivanja je bio utvrditi uĉinkovitost ĉetiri tretmana (1.- preparat na bazi baculovirusa CpGV; 2.- preparati iz grupe sintetskih piretroida; 3.- preparat na bazi kaolina 4.- kontrolni tretman), primjenjenih u dva razliĉita roka suzbijanja (A- na temelju ulova na feromonima; B- na temelju biologije i metode Wildbolz, 1962.), na tri sorte...
DINAMIKA KALIJA I USPOREDBA METODA ZA ODREĐIVANJE PRISTUPAČNOG KALIJA U TLIMA ISTOČNE HRVATSKE
DINAMIKA KALIJA I USPOREDBA METODA ZA ODREĐIVANJE PRISTUPAČNOG KALIJA U TLIMA ISTOČNE HRVATSKE
Vladimir Zebec
Kalij pripada alkalnoj grupi elemenata, sedmi je najrasprostranjeniji element u Zemljinoj kori te jedan od elemenata koji ulaze u sastav minerala koji tvore matične stijene iz kojih se procesima pedogeneze razvijaju tla. Kalij se nalazi u većini tala u relativno velikim količinama, premda može varirati u širokom rasponu ovisno o teksturi tla. Provedeno istraživanje usmjereno je na problematiku statusa kalija u različitim poljoprivrednim tlima Istočne Hrvatske, te je cilj...
Fiziološki odgovor kultivara soje na abiotski stres
Fiziološki odgovor kultivara soje na abiotski stres
Marija Špoljarević
Otpornost na stres je znaĉajan preduvjet za uspješnu proizvodnju soje u sve zahtjevnijim agroekološkim uvjetima, a meĊu razliĉitim vrstama abiotskog stresa istiĉu se sušni, temperaturni i solni stres. Cilj ove disertacije je bio istražiti neke od fizioloških mehanizama reakcije soje na navedene vrste stresa. Istraživanja su provedena sa šest kultivara soje u fazi klijanje-nicanje te dva kultivara u fazi cvatnje. U prvom pokusu je sjeme soje naklijavano u papirnim ruĉnicima...
Genetska varijabilnost svojstava kvalitete germplazme soje (Glycine max L. Merr.)
Genetska varijabilnost svojstava kvalitete germplazme soje (Glycine max L. Merr.)
Maja Matoša Kočar
U ovom istraživanju ispitana je genetska varijabilnost svojstava kvalitete germplazme soje i genetska udaljenost genotipova temeljem utvrđivanja mase 1000 zrna, kemijskih analiza zrna i molekularnih analiza. Ciljevi ovog istraživanja bili su na 22 genotipa soje: (1) procjeniti genetsku varijabilnost svojstava kvalitete zrna i genetsku udaljenost germplazme soje na temelju utvrđivanja mase 1000 zrna te kemijskih analiza zrna koje su uključivale određivanje koncentracije bjelančevina i...
Genotipski i agroekološki utjecaji na koncentracije mikroelemenata i prinos kukuruza
Genotipski i agroekološki utjecaji na koncentracije mikroelemenata i prinos kukuruza
Dario Iljkić
U ovom istraživanju utvrđen je utjecaj hibrida, godine i lokacije (okolina) na prinos zrna kukuruza, koncentracije željeza (Fe), mangana (Mn), cinka (Zn) i bakra (Cu) u listu i zrnu te sadržaj proteina, ulja i škroba u zrnu kukuruza. Poljski pokus je proveden po slučajnom bloknom raspredu u četiri ponavljanja na dvije lokacije (Osijek i Podgorač), dvije godine (2010. i 2011.) i sa 10 komercijalnih hibrida kukuruza Poljoprivrednog instituta Osijek različitih FAO skupina (DRAVA 404,...
Identifikacija pasmine i autentifikacija proizvoda Crne slavonske svinje analizom DNK
Identifikacija pasmine i autentifikacija proizvoda Crne slavonske svinje analizom DNK
Kristina Gvozdanović
Istraživanje je provedeno na 107 životinja od kojih je bilo 50 svinja crne slavonske pasmine (CS), 15 PIC hibrida, 12 pietrena (P), 10 topigsa (TP), 10 velikih jorkšira (J), 5 landrasa (L) i 5 duroka (D). Od ukupno analiziranih 100 svinja crne slavonske pasmine kod kojih smo odredili genotip MC1R gena odabrano je 30 životinja homozigota za crnu boju (CS), te 20 životinja heterozigota (CSX). Cilj istraživanja bio je utvrditi genetski status crne slavonske svinje pomoću seta od 26...

Paginacija