Paginacija

Adaptibilnost hibrida kukuruza u različitim megaokolinama
Adaptibilnost hibrida kukuruza u različitim megaokolinama
Zvonko Radan
Tijekom 2010. i 2011. godine testirana su 22 hibrida kukuruza na 2 lokacije u Hrvatskoj i na 4 lokacije (sa 2 roka sjetve) u Turskoj. Pokusi su bili posijani u 2 ponavljanja, po sluĉajnom bloknom rasporedu. Analizom varijance ustanovljeni su izvori variranja. Dvofaktorijelnom i trofaktorijelnom ANOV-om kao statistiĉki znaĉajan izvor variranja potvrĊeni su i okoline i hibridi. Interakcija hibrida i okoline (GxE), bila je statistiĉki vrlo znaĉajna, osim u jednom sluĉaju. Statistiĉki...
Agrokemijski pokazatelji plodnosti tla i učinak subvencionirane analize tla na području istočne Hrvatske
Agrokemijski pokazatelji plodnosti tla i učinak subvencionirane analize tla na području istočne Hrvatske
Daniel Rašić
U ovoj disertaciji prikazani su rezultati trinaest godina (2003. – 2016.) provođenja projekata analize tla u osječkom Zavodu za tlo, za potrebe izračuna gnojidbenih preporuka u svih pet županija istočne Hrvatske, s ukupno 40 809 uzoraka tla, za velik broj jednogodišnjih i višegodišnjih kultura. Provedene analize uzoraka tla obuhvaćaju reakciju tla, sadržaj biljkama raspoloživih oblika fosfora i kalija u tlu, sadržaj organske tvari (humusa), hidrolitičku kiselost i sadržaj...
Agromorfološka različitost germplazme soje
Agromorfološka različitost germplazme soje
Ivan Varnica
U ovom je istraživanju ispitana genetska različitost germplazme soje na temelju agronomskih i morfoloških svojstava te je utvrđena genetska udaljenost između 74 ispitivana genotipa. Ciljevi ovog istraživanja su bili utvrditi: (1) vrijednosti morfoloških svojstava za utvrđivanje kriterija različitosti genotipova u postupku DUS ispitivanja za priznavanje i zaštitu novih sorti, (2) procijeniti genetsku varijabilnost germplazme soje na temelju morfoloških i agronomskih svojstava, (3)...
Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova
Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova
Marija Ravlić
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj korovnih vrsta na rast i razvoj usjeva, te mogućnost primjene aromatičnih i ljekovitih biljaka u suzbijanju korova. Ispitan je utjecaj biljne mase i sjemena korovnih vrsta: poljski osjak (Cirsium arvense), poljski mak (Papaver rhoeas), bezmirisna kamilica (Tripleurospermum inodorum), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), crna pomoćnica (Solanum nigrum) i divlji sirak (Sorghum halepense) na pšenicu, ječam, mrkvu, soju i uljnu...
Analiza fenotipske i genetske varijabilnosti proizvodnih svojstava mliječnih goveda uslijed toplinskog stresa
Analiza fenotipske i genetske varijabilnosti proizvodnih svojstava mliječnih goveda uslijed toplinskog stresa
Goran Vučković
Sve brže i izraženije klimatske promjene u cijelom svijetu rezultiraju sve nepogodnijim uvjetima za stočarsku proizvodnju. U intenzivnoj proizvodnji moraju biti osigurani optimalni mikroklimatski uvjeti. Uvjeti toplinskog stresa dovode do smanjenja konzumacije suhe tvari, mliječnosti, promjene u sastavu mlijeka, porast broja somatskih stanica i pojavnosti mastitisa, narušavaju reprodukciju te dovode do značajnih financijskih gubitaka. Metode smanjivanja utjecaja toplinskog stresa...
Asocijativna analiza fenotipskih svojstava heksaploidne pšenice i molekularnih markera
Asocijativna analiza fenotipskih svojstava heksaploidne pšenice i molekularnih markera
Sunčica Guberac
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati genetsku varijabilnost genotipova pšenice na temelju rezultata fenotipske i molekularne evaluacije te provesti asocijativnu analizu. Istraživanje je provedeno na 120 kultivara heksaploidne pšenice. Poljski pokus postavljen je kroz četiri vegetacijske godine. Izmjereno je i ocjenjeno 10 fenotipskih svojstava pšenice (osjatost, gustoća klasa, broj dana do klasanja, visina biljke, duljina klasa, broj klasića po klasu, broj zrna po klasu, masa 1000...
Biljne supstance i inertna prašiva – prirodne formulacije insekticida u kontroli skladišnih kukaca
Biljne supstance i inertna prašiva – prirodne formulacije insekticida u kontroli skladišnih kukaca
Pavo Lucić
Cilj istraživanja bio je utvrditi učinkovitost botaničkih insekticida u obliku prašiva i ekstrakata, inertnih prašiva te kombinacije botaničkih insekticida i inertnih prašiva u suzbijanju triju vrsta skladišnih štetnih kukaca: Rhyzopertha dominica (Fab.), Sitophilus oryzae (L.) i Tribolium castaneum (Herbst). Istraživanje je provedeno u laboratorijskim uvjetima nizom pokusa u staklenim posudama s pšenicom te primjenom na različitim građevinskim površinama. Testirano je devet...
Biofortifikacija pšenice željezom i cinkom
Biofortifikacija pšenice željezom i cinkom
Mirjana Martić
U svijetu je više od 3 milijarde ljudi izloženo nedostatku mikroelemenata, pri čemu je nedostatak Fe vrlo čest u zemljama u razvoja dok je nedostatak Zn detektiran kao globalni problem. Najjednostavniji i najbrži način povećanja koncentracije u zrnu je agronomska biofortifikacija. Ciljevi istraživanja su utvrditi utjecaj sorte i aplikacije Fe i Zn u tlo ili folijarno na povećanje koncentracije u zrnu pšenice. Poljski pokus s 4 sorte ozime pšenice (Srpanjka, Divana, Katarina i...
Biološka kontrola jabučnog savijača (Cydia pomonella L.) u sustavu integrirane zaštite
Biološka kontrola jabučnog savijača (Cydia pomonella L.) u sustavu integrirane zaštite
Vesna Tomaš
Jabuĉni savijaĉ Cydia pomonella L. jedan je od najvaţnijih tehnoloških štetnika jabuke ĉija populacija raste iz godinu u godinu. Cilj ovoga istraţivanja je bio utvrditi uĉinkovitost ĉetiri tretmana (1.- preparat na bazi baculovirusa CpGV; 2.- preparati iz grupe sintetskih piretroida; 3.- preparat na bazi kaolina 4.- kontrolni tretman), primjenjenih u dva razliĉita roka suzbijanja (A- na temelju ulova na feromonima; B- na temelju biologije i metode Wildbolz, 1962.), na tri sorte...
DINAMIKA KALIJA I USPOREDBA METODA ZA ODREĐIVANJE PRISTUPAČNOG KALIJA U TLIMA ISTOČNE HRVATSKE
DINAMIKA KALIJA I USPOREDBA METODA ZA ODREĐIVANJE PRISTUPAČNOG KALIJA U TLIMA ISTOČNE HRVATSKE
Vladimir Zebec
Kalij pripada alkalnoj grupi elemenata, sedmi je najrasprostranjeniji element u Zemljinoj kori te jedan od elemenata koji ulaze u sastav minerala koji tvore matične stijene iz kojih se procesima pedogeneze razvijaju tla. Kalij se nalazi u većini tala u relativno velikim količinama, premda može varirati u širokom rasponu ovisno o teksturi tla. Provedeno istraživanje usmjereno je na problematiku statusa kalija u različitim poljoprivrednim tlima Istočne Hrvatske, te je cilj...
Ekološka i genetska obilježja ektoparazita divljih papkara iz različitih staništa u Hrvatskoj
Ekološka i genetska obilježja ektoparazita divljih papkara iz različitih staništa u Hrvatskoj
Tomislav Dumić
Radi utvrđivanja raznolikosti faune ektoparazita, njihove rasprostranjenosti, učestalosti pojavljivanja, spolne strukture, razvojnih stadija, područja prihvaćanja te vektorskog potencijala, pregledane su 1723 jedinke 6 vrsta divljih papkara (jelen obični, jelen lopatar, srna obična, svinja divlja, muflon, divokoza), na 45 lokacija u 3 biogeografske regije. Ektoparaziti su determinirani do razine vrste, a 170 ih je podvrgnuto genetskoj analizi sekvenciranjem odsječka 16S rRNA i...
Eksploatacijski pokazatelji sredstava poljoprivredne mehanizacije  i tvorba prinosa pri različitim sustavima obrade tla
Eksploatacijski pokazatelji sredstava poljoprivredne mehanizacije i tvorba prinosa pri različitim sustavima obrade tla
Robert Benković
Sustav obrade tla može se istaknuti kao jedan od važnijih načina ublažavanja trenutno vrlo nepovoljnih klimatskih prilika te osiguranja redovitih i visokih (optimalnih) prinosa. Trogodišnje istraživanje provedeno je na teškom pseudoglejnom tlu Brodsko-posavske županije u mjestu Donja Vrba. Tijekom istraživanja promatrane su kulture u plodoredu kako slijedi: 1. godina soja (Glycine max L.); 2. godina kukuruz (Zea mays L.) i 3. godina ozima pšenica (Triticum aestivum L.). Pokus je...

Paginacija