Pages

Adaptibilnost hibrida kukuruza u različitim megaokolinama
Adaptibilnost hibrida kukuruza u različitim megaokolinama
Zvonko Radan
Tijekom 2010. i 2011. godine testirana su 22 hibrida kukuruza na 2 lokacije u Hrvatskoj i na 4 lokacije (sa 2 roka sjetve) u Turskoj. Pokusi su bili posijani u 2 ponavljanja, po sluĉajnom bloknom rasporedu. Analizom varijance ustanovljeni su izvori variranja. Dvofaktorijelnom i trofaktorijelnom ANOV-om kao statistiĉki znaĉajan izvor variranja potvrĊeni su i okoline i hibridi. Interakcija hibrida i okoline (GxE), bila je statistiĉki vrlo znaĉajna, osim u jednom sluĉaju. Statistiĉki...
Agrokemijski pokazatelji plodnosti tla i učinak subvencionirane analize tla na području istočne Hrvatske
Agrokemijski pokazatelji plodnosti tla i učinak subvencionirane analize tla na području istočne Hrvatske
Daniel Rašić
U ovoj disertaciji prikazani su rezultati trinaest godina (2003. – 2016.) provođenja projekata analize tla u osječkom Zavodu za tlo, za potrebe izračuna gnojidbenih preporuka u svih pet županija istočne Hrvatske, s ukupno 40 809 uzoraka tla, za velik broj jednogodišnjih i višegodišnjih kultura. Provedene analize uzoraka tla obuhvaćaju reakciju tla, sadržaj biljkama raspoloživih oblika fosfora i kalija u tlu, sadržaj organske tvari (humusa), hidrolitičku kiselost i sadržaj...
Agromorfološka različitost germplazme soje
Agromorfološka različitost germplazme soje
Ivan Varnica
U ovom je istraživanju ispitana genetska različitost germplazme soje na temelju agronomskih i morfoloških svojstava te je utvrđena genetska udaljenost između 74 ispitivana genotipa. Ciljevi ovog istraživanja su bili utvrditi: (1) vrijednosti morfoloških svojstava za utvrđivanje kriterija različitosti genotipova u postupku DUS ispitivanja za priznavanje i zaštitu novih sorti, (2) procijeniti genetsku varijabilnost germplazme soje na temelju morfoloških i agronomskih svojstava, (3)...
Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova
Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova
Marija Ravlić
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj korovnih vrsta na rast i razvoj usjeva, te mogućnost primjene aromatičnih i ljekovitih biljaka u suzbijanju korova. Ispitan je utjecaj biljne mase i sjemena korovnih vrsta: poljski osjak (Cirsium arvense), poljski mak (Papaver rhoeas), bezmirisna kamilica (Tripleurospermum inodorum), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), crna pomoćnica (Solanum nigrum) i divlji sirak (Sorghum halepense) na pšenicu, ječam, mrkvu, soju i uljnu...
Analiza fenotipske i genetske varijabilnosti proizvodnih svojstava mliječnih goveda uslijed toplinskog stresa
Analiza fenotipske i genetske varijabilnosti proizvodnih svojstava mliječnih goveda uslijed toplinskog stresa
Goran Vučković
Sve brže i izraženije klimatske promjene u cijelom svijetu rezultiraju sve nepogodnijim uvjetima za stočarsku proizvodnju. U intenzivnoj proizvodnji moraju biti osigurani optimalni mikroklimatski uvjeti. Uvjeti toplinskog stresa dovode do smanjenja konzumacije suhe tvari, mliječnosti, promjene u sastavu mlijeka, porast broja somatskih stanica i pojavnosti mastitisa, narušavaju reprodukciju te dovode do značajnih financijskih gubitaka. Metode smanjivanja utjecaja toplinskog stresa...
Asocijativna analiza fenotipskih svojstava heksaploidne pšenice i molekularnih markera
Asocijativna analiza fenotipskih svojstava heksaploidne pšenice i molekularnih markera
Sunčica Guberac
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati genetsku varijabilnost genotipova pšenice na temelju rezultata fenotipske i molekularne evaluacije te provesti asocijativnu analizu. Istraživanje je provedeno na 120 kultivara heksaploidne pšenice. Poljski pokus postavljen je kroz četiri vegetacijske godine. Izmjereno je i ocjenjeno 10 fenotipskih svojstava pšenice (osjatost, gustoća klasa, broj dana do klasanja, visina biljke, duljina klasa, broj klasića po klasu, broj zrna po klasu, masa 1000...
Biljne supstance i inertna prašiva – prirodne formulacije insekticida u kontroli skladišnih kukaca
Biljne supstance i inertna prašiva – prirodne formulacije insekticida u kontroli skladišnih kukaca
Pavo Lucić
Cilj istraživanja bio je utvrditi učinkovitost botaničkih insekticida u obliku prašiva i ekstrakata, inertnih prašiva te kombinacije botaničkih insekticida i inertnih prašiva u suzbijanju triju vrsta skladišnih štetnih kukaca: Rhyzopertha dominica (Fab.), Sitophilus oryzae (L.) i Tribolium castaneum (Herbst). Istraživanje je provedeno u laboratorijskim uvjetima nizom pokusa u staklenim posudama s pšenicom te primjenom na različitim građevinskim površinama. Testirano je devet...
Biofortifikacija pšenice željezom i cinkom
Biofortifikacija pšenice željezom i cinkom
Mirjana Martić
U svijetu je više od 3 milijarde ljudi izloženo nedostatku mikroelemenata, pri čemu je nedostatak Fe vrlo čest u zemljama u razvoja dok je nedostatak Zn detektiran kao globalni problem. Najjednostavniji i najbrži način povećanja koncentracije u zrnu je agronomska biofortifikacija. Ciljevi istraživanja su utvrditi utjecaj sorte i aplikacije Fe i Zn u tlo ili folijarno na povećanje koncentracije u zrnu pšenice. Poljski pokus s 4 sorte ozime pšenice (Srpanjka, Divana, Katarina i...
Biološka kontrola jabučnog savijača (Cydia pomonella L.) u sustavu integrirane zaštite
Biološka kontrola jabučnog savijača (Cydia pomonella L.) u sustavu integrirane zaštite
Vesna Tomaš
Jabuĉni savijaĉ Cydia pomonella L. jedan je od najvaţnijih tehnoloških štetnika jabuke ĉija populacija raste iz godinu u godinu. Cilj ovoga istraţivanja je bio utvrditi uĉinkovitost ĉetiri tretmana (1.- preparat na bazi baculovirusa CpGV; 2.- preparati iz grupe sintetskih piretroida; 3.- preparat na bazi kaolina 4.- kontrolni tretman), primjenjenih u dva razliĉita roka suzbijanja (A- na temelju ulova na feromonima; B- na temelju biologije i metode Wildbolz, 1962.), na tri sorte...
DINAMIKA KALIJA I USPOREDBA METODA ZA ODREĐIVANJE PRISTUPAČNOG KALIJA U TLIMA ISTOČNE HRVATSKE
DINAMIKA KALIJA I USPOREDBA METODA ZA ODREĐIVANJE PRISTUPAČNOG KALIJA U TLIMA ISTOČNE HRVATSKE
Vladimir Zebec
Kalij pripada alkalnoj grupi elemenata, sedmi je najrasprostranjeniji element u Zemljinoj kori te jedan od elemenata koji ulaze u sastav minerala koji tvore matične stijene iz kojih se procesima pedogeneze razvijaju tla. Kalij se nalazi u većini tala u relativno velikim količinama, premda može varirati u širokom rasponu ovisno o teksturi tla. Provedeno istraživanje usmjereno je na problematiku statusa kalija u različitim poljoprivrednim tlima Istočne Hrvatske, te je cilj...
Ekološka i genetska obilježja ektoparazita divljih papkara iz različitih staništa u Hrvatskoj
Ekološka i genetska obilježja ektoparazita divljih papkara iz različitih staništa u Hrvatskoj
Tomislav Dumić
Radi utvrđivanja raznolikosti faune ektoparazita, njihove rasprostranjenosti, učestalosti pojavljivanja, spolne strukture, razvojnih stadija, područja prihvaćanja te vektorskog potencijala, pregledane su 1723 jedinke 6 vrsta divljih papkara (jelen obični, jelen lopatar, srna obična, svinja divlja, muflon, divokoza), na 45 lokacija u 3 biogeografske regije. Ektoparaziti su determinirani do razine vrste, a 170 ih je podvrgnuto genetskoj analizi sekvenciranjem odsječka 16S rRNA i...
Fiziološki odgovor kultivara soje na abiotski stres
Fiziološki odgovor kultivara soje na abiotski stres
Marija Špoljarević
Otpornost na stres je znaĉajan preduvjet za uspješnu proizvodnju soje u sve zahtjevnijim agroekološkim uvjetima, a meĊu razliĉitim vrstama abiotskog stresa istiĉu se sušni, temperaturni i solni stres. Cilj ove disertacije je bio istražiti neke od fizioloških mehanizama reakcije soje na navedene vrste stresa. Istraživanja su provedena sa šest kultivara soje u fazi klijanje-nicanje te dva kultivara u fazi cvatnje. U prvom pokusu je sjeme soje naklijavano u papirnim ruĉnicima...

Pages