Pages


PRAVNE I STRUČNE POGREŠKE U OBNOVI I ZAŠTITI PERIVOJA UZ DVORAC U VALPOVU
PRAVNE I STRUČNE POGREŠKE U OBNOVI I ZAŠTITI PERIVOJA UZ DVORAC U VALPOVU
Vlatko Galić
Valpovo je grad smješten na južnoj obali rijeke Drave. Na Silvestrovo 1802. Godine, za vladavine baruna Gustava Hilleprand-Prandau dolazi do požara u kojemu je stradao dvorac i cijela knjižnica s pismohranom i eventualni zapis o ranijem postojanju perivoja oko dvorca. Prilikom obnove dvorca, barun je dao oko njega podići perivoj baroknih zamisli, engleskog pejzažnog tipa. Perivoj je do danas zadržao gotovo identičan oblik uz male preinake. U perivoju se odvijaju nezakonite radnje...
 Poslovni plan za tov junadi na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Poslovni plan za tov junadi na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Perica Gazić
Poduzetniĉka ideja se temelji na nedovoljnom broju tovne junadi na domaćem trţištu, te mogućnost izvoza. Cijena ţive vage tovne junadi je od 13-16 kn/kg, a u izvozu u arapske zemlje i 17 kn/kg, ovisno o pasmini i trţištu. Kod vlastite stoke ostvaruje se pravo na poticaj u iznosu od 1800 kn/grlu tj. 500 kn/ grlu klaoniĉke potpore i 1300kn/grlu poticaja. Poticaj je znaĉajan argument za odabir tova vlastite junadi. Dobit se od prve godine gdje iznosi 385.277 kn povećava te pete...
1B/1R translokacija u hrvatskom sortimentu ozime pšenice
1B/1R translokacija u hrvatskom sortimentu ozime pšenice
Sunčica Guberac
Translokacija između kratkog kraka kromosoma 1R raži i dugog kraka kromosoma 1B pšenice predstavlja praktično najzastupljenije unesene strane gene u genom heksaploidne pšenice. 1RS krak kromosoma predstavlja izvor različitih korisnih gena, koji se povezuju sa povećanom otpornošću na bolesti, povećanom adaptabilnosti, tolerantnosti na stres te povećanom stabilnošću i visinom prinosa. S druge strane translokaciju se povezuje i sa lošom tehnološkom kvalitetom pšenice, kao...
ACIDO-BAZNA RAVNOTEŽA U KRVI KRAVA HOLSTEIN PASMINE TIJEKOM PRIJELAZNOG RAZDOBLJA
ACIDO-BAZNA RAVNOTEŽA U KRVI KRAVA HOLSTEIN PASMINE TIJEKOM PRIJELAZNOG RAZDOBLJA
Marijana Jurić
Cilj istraživanja bio je utvrditi acido-baznu ravnotežu u krvi krava holstein pasmine tijekom prijelaznog razdoblja. U svrhu toga prikupljeni su uzorci venske krvi 20 životinja sa farme mliječnih krava, koje se držane u istim uvjetima. Hranidba krava je također bila prilagođena prijelaznom razdoblju. Tijekom pokusnog razdoblja prikupljani su uzorci po četiri puta za svaku kravu, odnosno 10. dana prije teljenja, na dan teljenja, te 20. i 40. dana laktacije. U laboratoriju je pomoću...
ADAPTACIJA IN VITRO PRESADNICA PELARGONIUM ZONALE L. U ALTERNATIVNIM SUPSTRATIMA
ADAPTACIJA IN VITRO PRESADNICA PELARGONIUM ZONALE L. U ALTERNATIVNIM SUPSTRATIMA
Ozana Varvodić
Kultura tkiva in vitro je postupak koji podrazumijeva rast vrlo sitnih organa, komadića tkiva ili izoliranih stanica u aseptičnim uvjetima. Fraza "in vitro" označava uzgoj u staklu ili prozirnim posudama. Biotehnološkim postupkom, in vitro propagacijom, multipliciran je biljni materijal Pelargonium zonale L. te je izvršena adaptacija presadnica u različitim alternativnim supstratima. Nakon što je biljka došla do faze komercijalne presadnice obavljeno je uzorkovanje biljnog...
ADSORPCIJSKI KOMPLEKS U TLIMA ISTOČNE SLAVONIJE
ADSORPCIJSKI KOMPLEKS U TLIMA ISTOČNE SLAVONIJE
Barbara Čolik
U radu su obrađeni podaci dugogodišnjih istraživanja na području istočne Slavonije. Odabrano je 5 tipova tala (sirozem, lesivirano tlo, černozem, pseudoglej i rigolano tlo) na 10 različitih lokacija. Kod obrade rezultata uzete su u obzir prosječne vrijednosti pojedinih tipova u površinskim (0 – 30 cm) i podpovršinskim (30 – 60 cm) slojevima S obzirom na veliko područje koje pokrivaju istraživanja uzete su prosječne vrijednosti za pojedine tipove tala. Analiza je pokazala da...
AFLATOKSINI KAO UZROĈNICI KVARENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
AFLATOKSINI KAO UZROĈNICI KVARENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Josipa Jantoš
Aflatoksine sintetizira ograniĉeni broj sojeva plijesni iz rodova Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Predstavljaju smjesu kemijski srodnih spojeva meĊu kojima su najvaţniji predstavnici aflatoksini B1, B2, G1, G2, M1 i M2. Oznake B i G obiljeţavaju boju kojom, pri odreĊenoj valnoj duljini UV- svjetla, aflatoksini fluoresciraju (eng. B-Blue, plavo; G-Green, zeleno), a M prema supstratu (eng. milk, mlijeko) iz kojeg su izolirani. Izvori aflatoksina u hrani: ţitarice, kruh, grah, soja,...
AGROEKOLOŠKI UVJETI I PRIMJENJENE AGROTEHNIČKE MJERE U PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE NA GOSPODARSTVU „BROMUS d.o.o.“
AGROEKOLOŠKI UVJETI I PRIMJENJENE AGROTEHNIČKE MJERE U PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE NA GOSPODARSTVU „BROMUS d.o.o.“
Ana Barišić
Gospodarstvo „Bromus d.o.o.“ Novi Jankovci obađuje 185 ha poljoprivrednih površina, a šećerna repa u 2013. godini bila je zasijana na 29,6 ha. Predusjev šećernoj repi bili su ječam pivarski i pšenica. Obrada tla sastojala se od plitke obrade – prašenja strništa, srednje dubokog oranja, te dubokog oranja. U proljeće obavljena je predsjetvena priprema sjetvospremačem Lemken kompaktor. Gnojidba prilikom dubokog zaoravanja sastojala se od 250 kg/ha MAP-a u omjeru 12:52:0, 450...
AGROEKOLOŠKI UVJETI I PRINOSI PŠENICE I KUKURUZA NA PODRUČJU POSAVSKOG KANTONA (FBIH, BOSNA I HERCEGOVINA)
AGROEKOLOŠKI UVJETI I PRINOSI PŠENICE I KUKURUZA NA PODRUČJU POSAVSKOG KANTONA (FBIH, BOSNA I HERCEGOVINA)
Jurica Jović
Kukuruz i pšenica su najrasprostranjeniji usjevi u FBiH. Veliku ulogu u cjelokupnoj proizvodnji kukuruza i pšenice u Federaciji Bosne i Hercegovine ima Posavski kanton, iako je površinski najmanji kanton. Cilj ovoga rada je istražiti utjecaj vremenskih prilika, prvenstveno oborinski i temperaturni režim, na prinose kukuruza i pšenice u FBiH, naročito u Posavskom kantonu kroz desetogodišnje razdoblje od 2000. – 2009. godine. Prosječni prinos kukuruza bio je za 0,93 t/ha viši u...
AGROTEHNIKA SUNCOKRETA (Helianthus annuus L.) U OKVIRIMA KLIMATSKIH PROMJENA
AGROTEHNIKA SUNCOKRETA (Helianthus annuus L.) U OKVIRIMA KLIMATSKIH PROMJENA
Marina Lucić
Cilj ovog rada bio je opisati prilagodbu agrotehničkih mjera koje se primjenjuju u uzgoju suncokreta (Helianthus annuus L.) u uvjetima klimatskih promjena. Opisana su morfološka svojstva suncokreta kao i sve agrotehničke mjere koje su potrebne u uzgoju suncokreta. Kod agrotehničkih mjera koje se koriste u ublažavanju klimatskih promjena naglasak je stavljen na obradu tla. Obrada tla u uvjetima klimatskih promjena mora biti u funkciji ublažavanja posljedica koje ekstremne vremenske...
AGROTEHNIKA ULJANE REPICE
AGROTEHNIKA ULJANE REPICE
Luka Jerković
Uljana repica je jednogodišnja kultura koja kao plod daje komušku ispunjenu sitnim sjemenkama. Zrno repice sadrži 40-48 % ulja i 18-25 % proteina. U Hrvatskoj se uzgaja ozima kupusna uljana repica Brassica napus subspec. oleifera ,s osnovnom namjenom dobivanja ulja. U današnje vrijeme se sve više sije za proizvodnju ekološkog goriva, biodizela. Repica ima određene zahtjeve prema toplini, oborinama, tlu i svjetlosti. Uz ove agroekološke čimbenike potrebno je primijeniti punu...
AGROTEHNIKA UZGOJA JEČMA (Hordeum vulgare L.)
AGROTEHNIKA UZGOJA JEČMA (Hordeum vulgare L.)
Mario Živković
U ovome radu je obrađena agrotehnika uzgoja ječma. Od početaka proizvodnje ječma prije 7 tisuća godina u starom Egiptu, pa do današnjih dana kada je tehnologija jako napredovala. U Hrvatskoj se danas ječam sije na nešto maje površina na oko 50 000 hektara s prinosom od oko 4 tone po hektaru. Svi agrotehnički uvjeti uzgoja ječma od odabira površine koja je jako važna jer ječam voli kvalitetno tlo zbog malog korijena, obrade tla, sjetve, gnojidbe, zaštite, njege ječma i na...

Pages