Pages

Adekvatni uvjeti za smještaj konja
Adekvatni uvjeti za smještaj konja
Marija Pleša
Cilj ovog završnog rada je pobliže opisati adekvatne uvjete za smještaj konja u skladu s urođenim etološkim karakteristikama konja. U radu su opisani tipovi objekata za držanje konja, njihove prednosti i nedostaci, kao i načini držanja konja. Prilikom projektiranja objekata važno je misliti na dobrobit životinja i stvoriti prostor u kojemu će se konj osjećati ugodno. Smještaj mora pružati dovoljno prostora za svakodnevne radnje, povoljne mikroklimatske uvjete i mora...
Afrička svinjska kuga
Afrička svinjska kuga
Valentina Mandić
Afrička svinjska kuga je zarazna bolest koju uzrokuje DNA virus iz porodice Asfarviridae sa tendencijom širenja na veliku udaljenost među populacijom i divljih i domaćih svinja, neizravnim ili izravnim kontaktom vrlo često sa 100%-tnim mortalitetom. Cilj rada je utvrditi znanje lovaca o ovoj bolesti te ovim putem naglašavam važnost edukacije lovaca, također i veterinarskih službenika i obiteljskih gospodarstava kod prepoznavanja, sprječavanja i pravovremenog obavještavanja...
Agregatiranje traktora sa prešama za rolo baliranje
Agregatiranje traktora sa prešama za rolo baliranje
Mario Crčić
Poljoprivreda je čovjeku od najranijih dana veoma potrebna. Smatra se i vrlo važnom gospodarskom granom koja ima značajan udio u cjelokupnom gospodarstvu. U današnje vrijeme teži se tome da vrijeme proizvodnje bude što kraće. Troškovi se također trebaju smanjivati zajedno s vremenom, a to se događa zbog toga što ljudi konstantno rade na tome da njihov rad zamijene strojevi i razna pomagala.Tema ovog završnog rada je agregatiranje traktora sa rolo prešom. Cilj rada je...
Agroekološki aspekt djelovanja sumporovodika u otpornosti biljaka na stres
Agroekološki aspekt djelovanja sumporovodika u otpornosti biljaka na stres
Lucija Nežić
Sumporovodik je bezbojan plin s jakim mirisom te se dugo smatralo da je toksičan za biljke zbog toga što su prva istraživanja u kojima su se koristile visoke doze ovog plina, pokazala da ima inhibitorni efekt na djelovanje enzima respiratornog lanca, citokrom c-oksidazu. Međutim, danas je dokazano da niske doze imaju pozitivan učinak na širok spektar molekularnih mehanizama uključenih u odgovor na različite tipove stresa. Danas se kod ljudi ali i biljaka, sumporovodik smatra vrlo...
Agroekološki aspekti za pogodnost ugoja maslina u Istri
Agroekološki aspekti za pogodnost ugoja maslina u Istri
Damir Brence
Cilj istraživanja bio je odrediti agroekološka obilježja Istre, te utvrditi pogodnost tala za uzgoj maslina uz minimalna ekološka opterećenja. Uzorci tla prikupljeni su u ljeto 2014. godine na u Istri na području Nove Vasi u postojećem nasadu maslina. List masline uzorkovan je u proljeće 2015. u tijeku pune vegetacije te je utvrđen je sadržaj makroelemenata u listu masline N, P, K i Ca. Prema pH vrijednosti svi uzorci pripadaju klasi umjereno kiselim tlima s prosjekom pHKCl 5,44....
Agroekonomska analiza proizvodnje soje na OPG-u Darko Cecelja
Agroekonomska analiza proizvodnje soje na OPG-u Darko Cecelja
Marina Rončević
Soja predstavlja jednu od glavnih bjelančevinastih i uljnih kultura, koja postaje sve važnija kultura u Hrvatskoj te je zadnjih godina vidljiv rast proizvodnje. OPG Darko Cecelja osnovano je 2002. godine. Uz ratarsku proizvodnju bave se i stočarskom proizvodnjom. Soju uzgajaju na 5 od ukupno 18 ha obradive površine. Istraživanjem i temeljem prikupljenih podataka opisana je tehnologija proizvodnje na gospodarstvu te su izračunati ekonomski rezultati što je bio cilj ovog rada....
Agroekonomski indikatori proizvodnje borovnice u Republici Hrvatskoj
Agroekonomski indikatori proizvodnje borovnice u Republici Hrvatskoj
Ivan Majhen
Proučavanjem načina poljoprivredne proizvodnje dolazimo da zaključka da poljoprivreda ide u korak s vremenom, prati suvremena zbivanja te sukladno globalnoj integraciji i u poljoprivredi možemo uočiti određene inovativne promjene. Odmak poljoprivrede od tradicionalnih poljoprivrednih djelatnosti otvara nove mogućnosti koje se uz pravovremenu edukaciju ruralnog stanovništva mogu prepoznati kao sjajne prilike za otvaranje novih mogućnosti. Agroekonomski indikatori proizvodnje...
Agrofortifikacija pšenice cinkom
Agrofortifikacija pšenice cinkom
Marina Jandrić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi mogućnost agrofortifikacijskog povećanja koncentracije cinka u zrnu različitih sorata pšenice ispitujući učinkovitost folijarne aplikacije različitih oblika Zn, te utvrditi utječu li tretmani cinkom na smanjenje koncentracije kadmija u nadzemnim organima pšenice. Vegetacijski pokus proveden je s tri sorte pšenice (Divana, Srpanjka i Simonida) u vegetaciji 2011./12. na proizvodnim površinama PZ “Banovci” u Vukovarsko-srijemskoj županiji....
Agrofortifikacija pšenice selenom
Agrofortifikacija pšenice selenom
Iva Tokić
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj agrofortifikacija na koncentraciju Se u zrnu različitih sorata pšenice, te učinak folijarne aplikacije i aplikacije Se po površini tla i ispitati utjecaj provedenih tretmana na unos Se u prehrambeni lanac. Vegetacijski pokus proveden je s tri sorte pšenice (Divana, Srpanjka i Simonida) u vegetaciji 2011./12. na proizvodnim površinama PZ “Banovci” u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Za gnojidbu je korišten natrijev selenat (Na2SeO4), uz...
Agronomska svojstva najzastupljenijih sorti pšenice u Republici Hrvatskoj u vegetacijskoj godini 2018./2019.
Agronomska svojstva najzastupljenijih sorti pšenice u Republici Hrvatskoj u vegetacijskoj godini 2018./2019.
Vinko Božić
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrđivanje utjecaja sortee, agrotehnike i vremenskih uvjeta na komponente prinosa (broj klasova po m, broj zrna po klasu i masu 1000 zrna), neka agronomska svojstva ( visina biljke, dužina klasa, masa vlati, masa klasa, žetveni indeks), a u konačnici na samom prinosu i kvalitetu zrna (hektolitarska masa, sadržaj proteina, vlažnog glutena i škroba, te sedimentacijska vrijednost). Pokus s osam sorti je proveden na pokusnim površinama Centra za...
Agrotehinka sjemenskog kukuruza
Agrotehinka sjemenskog kukuruza
Sanja Kranjčec
U ovom završnom radu obrađena je proizvodnja sjemenskog kukuruza, gdje se baziramo na agrotehniku sjemenskog kukuruza, a to su pravilan plodored, obrada i priprema tla, gnojidba, sjetva, izbor sjemena za sjetvu, njega i berba kukuruza i komušanje. Prinos sjemenskog kukuruza ovisi o brojnim čimbenicima, kao što su vanjski uvjeti. Jedan od glavnih uzroka smanjenja prinosa je sama berba kukuruza gdje dolai do oštečenja i gubitka sjmena, koji djeluju izravno ili neizravno na klijavost i...
Agrotehnika i uzgoj ječma (Hordeum vulgare L.)
Agrotehnika i uzgoj ječma (Hordeum vulgare L.)
Ante Antunović
Ječam se uglavnom koristi za ishranu stoke jer sadrži visoku hranidbenu vrijednost, no značajan dio ječma koristi se u pivarskoj industriji kao i prehrani ljudi. Ječam se na području Republike Hrvatske nedovoljno proizvodi, a razlozi vjerojatno leže u nižim prinosima u odnosu na pšenicu. Ječam je karakterističan za uzgoj zbog svojega kraćeg svjetlosnog stadija u odnosu na druge žitarice i kao takav brže prolazi prve etape organogeneze. U odnosu na pšenicu, ječam ima skromnije...

Pages