Pages

Agronomska svojstva najzastupljenijih sorti pšenice u Republici Hrvatskoj u vegetacijskoj godini 2018./2019.
Agronomska svojstva najzastupljenijih sorti pšenice u Republici Hrvatskoj u vegetacijskoj godini 2018./2019.
Vinko Božić
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrđivanje utjecaja sortee, agrotehnike i vremenskih uvjeta na komponente prinosa (broj klasova po m, broj zrna po klasu i masu 1000 zrna), neka agronomska svojstva ( visina biljke, dužina klasa, masa vlati, masa klasa, žetveni indeks), a u konačnici na samom prinosu i kvalitetu zrna (hektolitarska masa, sadržaj proteina, vlažnog glutena i škroba, te sedimentacijska vrijednost). Pokus s osam sorti je proveden na pokusnim površinama Centra za...
Agrotehinka sjemenskog kukuruza
Agrotehinka sjemenskog kukuruza
Sanja Kranjčec
U ovom završnom radu obrađena je proizvodnja sjemenskog kukuruza, gdje se baziramo na agrotehniku sjemenskog kukuruza, a to su pravilan plodored, obrada i priprema tla, gnojidba, sjetva, izbor sjemena za sjetvu, njega i berba kukuruza i komušanje. Prinos sjemenskog kukuruza ovisi o brojnim čimbenicima, kao što su vanjski uvjeti. Jedan od glavnih uzroka smanjenja prinosa je sama berba kukuruza gdje dolai do oštečenja i gubitka sjmena, koji djeluju izravno ili neizravno na klijavost i...
Agrotehnika i uzgoj ječma (Hordeum vulgare L.)
Agrotehnika i uzgoj ječma (Hordeum vulgare L.)
Ante Antunović
Ječam se uglavnom koristi za ishranu stoke jer sadrži visoku hranidbenu vrijednost, no značajan dio ječma koristi se u pivarskoj industriji kao i prehrani ljudi. Ječam se na području Republike Hrvatske nedovoljno proizvodi, a razlozi vjerojatno leže u nižim prinosima u odnosu na pšenicu. Ječam je karakterističan za uzgoj zbog svojega kraćeg svjetlosnog stadija u odnosu na druge žitarice i kao takav brže prolazi prve etape organogeneze. U odnosu na pšenicu, ječam ima skromnije...
Agrotehnika jeĉma na "Hana-Koška" d.d.
Agrotehnika jeĉma na "Hana-Koška" d.d.
Željko Vrlja
U ovome radu ispitivan je utjecaj agrotehnike i vremenskih prilika na urod zrna jeĉma na "Hana Koška" tijekom 2013./14. i 2014./15. godine. Svi agrotehniĉki zahvati (osim prašenja strništa nakon skidanja predusjeva) obavljeni su prema pravilima struke te pravovremeno tijekom obje analizirane godine. U istraţivanju su korišteni podaci Drţavnog hidrometerološkog zavoda o vremenskim prilikama za meterološku postaju Osijek- Ĉepin tijekom 2013./14. i 2014./15. godine. Prosjeĉni prinos...
Agrotehnika kukuruza (Zea mays L.) na OPG-u Duvnjak
Agrotehnika kukuruza (Zea mays L.) na OPG-u Duvnjak
Ante Duvnjak
Kukuruz je biljka od iznimne važnosti kako u prehrani ljudi i životinja, tako i u industriji. Zrno je osnovna sirovina u proizvodnji stočne hrane zbog visokog sadržaja ugljikohidrata (70-75%), te sadržaja bjelančevina (10%). Isto tako to je jedna od najzastupljenijih žitarica na svjetskim oranicama. Kao kultura ima dosta visoke potrebe za vlagom, temperaturom i svjetlošću. U ovom je radu analizirana proizvodnja kukuruza na ̋OPG Darko Duvnjak ̋ za 2018. godinu. ̋OPG Darko Duvnjak...
Agrotehnika kukuruza (Zea mays L.) na OPG-u „Anica Širanović“ tijekom 2014. i 2015. godine
Agrotehnika kukuruza (Zea mays L.) na OPG-u „Anica Širanović“ tijekom 2014. i 2015. godine
Šimo Širanović
U ovom radu ispitivan je utjecaj vremenskih prilika na proizvodnju kukuruza na OPG-u „Anica Širanović“. Opisana je agrotehnika proizvodnje kukuruza u obje godine i na osnovu podataka Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama za meteorološku postaju Gradište tijekom 2014. i 2015. godine doneseni su zaključci o utjecaju vremenskih prilika na proizvodnju kukuruza. Ostvareni prinos u 2014. godini je bio 14 t/ha, a u 2015. godini 9 t/ha. Na osnovu ostvarenog prinosa u...
Agrotehnika proizvodnje pivarskog ječma (Horedeum vulgare L.) na OPG-u "Sabljak Dragan"
Agrotehnika proizvodnje pivarskog ječma (Horedeum vulgare L.) na OPG-u "Sabljak Dragan"
Dragan Sabljak
U ovom radu osim agrotehnike tijekom proizvodnje pivarskog ječma na OPG-u Dragan Sabljak, analizirani su i vremenski uvjeti tijekom cijele vegetacije. Agrotehničke mjere koje su provedene, preporuke su struke i svog vlastitog dugogodišnjeg iskustva u ratarskoj proizvodnji. Unatoč svih mjera koje su proizvedene na vrijeme, prinos je nešto niži od cilja. Može se zaključiti da je proizvodnja ječma obavljena sa maksimalnom pažnjom i brigom, iako na kraju zaključujemo da se protiv...
Agrotehnika proizvodnje suncokreta (Helianthus annuus L.)
Agrotehnika proizvodnje suncokreta (Helianthus annuus L.)
Ivan Špoljar
Kolika je važnost poljoprivrede govori i činjenica kako se gotovo jedna polovica čovječanstva bavi poljoprivredom te im je to i primarna djelatnost koja im je glavni izvor egzistencije. Suncokret (Helianthus annuus L.) je ratarska kultura od krucijalne važnosti za proizvodnju jestivog ulja, kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj. U razdoblju 2004. - 2013. godine, suncokret se u svijetu uzgajao na prosječno 24 milijuna hektara godišnje s prosječnim urodom zrna od 1,40 t/ha. Za...
Agrotehnika proizvodnje suncokreta (Helianthus annuus L.) na OPG-u „Vjekoslav Šmider“
Agrotehnika proizvodnje suncokreta (Helianthus annuus L.) na OPG-u „Vjekoslav Šmider“
Slavko Labus
U ovom radu analizirana je tehnologija proizvodnje suncokreta na OPG-u „Vjekoslav Šmider“ u 2019. godini. Usjev suncokreta je iznosio 3,2 t/ha, apsolutna težina zrna je iznosila 85 g, a uljnost je bila 48 %. Ova godina je bila izuzetno povoljna za uzgoj suncokreta. Uzmemo li u obzir da je zbog kišnog razdoblja u travnju sjetva bila pomaknuta za par dana, to nije negativno utjecalo na početni rast i razvoj suncokreta. Svibanj bilježi suficit oborina od 89,4 mm od višegodišnjeg...
Agrotehnika suncokreta (Helianthus annuus L.) na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu "Mišo Kuric"
Agrotehnika suncokreta (Helianthus annuus L.) na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu "Mišo Kuric"
Josip Kuric
U ovome radu ispitivana je tehnologija uzgoja suncokreta na OPG-u „Mišo Kuric“ u 2018. Godini. Agrotehniĉki zahvati obavljani su u skladu s pravilima struke tijekom uzgoja suncokreta. Usjev suncokreta je bio vrlo dobro razvijen i odgovarajućeg sklopa s obzirom na koliĉinu vlage. U radu su korišteni podatci Drţavnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama za meteorološku postaju Osijek u 2018. Godini. Godina je bila toplija u odnosu na višegodišnji prosjek, isto tako...
Agrotehnika za soju na OPG-u "Ante Alduk"
Agrotehnika za soju na OPG-u "Ante Alduk"
Ante Alduk
Soja (Glycine max L. Merril) je danas stalni glavni izvor blagostanja za stanovništvo u mnogim dijelovima svijeta, posebno kada se neprekidno znanstvenim i tehnološkim razvojem potvrđuje njena vrijednost i raznovrsna upotreba. Proizvodnja soje na OPG-u „Ante Alduk“ pokazala se kao isplativa biljna kultura. Iz istraživanja provedenih kroz tri godine na ovom gospodarstvu, ustanovljeno je da se uz kvalitetnu obradu, njegu i gnojidbu te uz povoljne vremenske uvjete, mogu postići...
Agrotehnika šećerne repe (Beta vulgaris var.saccharifera) na OPG-u Srimac Matej
Agrotehnika šećerne repe (Beta vulgaris var.saccharifera) na OPG-u Srimac Matej
Matej Srimac
U ovom se radu opisuju agrotehničke metode proizvodnje šećerne repe na gospodarstvu OPG Srimac Matej. Analiziran je utjecaj vremenskih uvjeta na proizvodnju šećerne repe 2020. godine. Analizirane su površine zasijane šećernom repom od 2010. do 2020. godine u Republici Hrvatskoj. Može se vidjeti da je proizvodnja šećerne repe značajno pala sa 25.000-30.000 hektara na 10.000 hektara, što je dovelo do zatvaranja naše tvornice šećera Viro d.d. Iz Virovitice. Na OPG-u Srimac Matej...

Pages