Paginacija

Alelopatski utjecaj zajedničkog klijanja, vodenih ekstrakata i biljnih ostataka peršina (Petroselinum crispum
Mill.) na strjeličastu grbicu (Lepidium draba (L.) Desv.)
Alelopatski utjecaj zajedničkog klijanja, vodenih ekstrakata i biljnih ostataka peršina (Petroselinum crispum Mill.) na strjeličastu grbicu (Lepidium draba (L.) Desv.)
Ivana Lucić
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski učinak peršina (Petroselinum crispum Mill.) na klijavost i rast korovne vrste strjeličaste grbice (Lepidium draba (L.) Desv.). U petrijevim zdjelicama istraživan je učinak zajedničkog klijanja sjemena peršina i strjeličaste grbice te utjecaj vodenih ekstrakata u koncentracijama od 5 i 10% (50 i 100 g na litru destilirane vode). U posudama s tlom ispitivan je utjecaj vodenih ekstrakata od svježe mase peršina u istim koncentracijama te...
Alelopatski utjecaj zajedničkog klijanja, vodenih ekstrakta i biljnih ostataka rute (Ruta graveolens L.) na strjeličastu grbicu (Lepidium draba (L.) Desv.)
Alelopatski utjecaj zajedničkog klijanja, vodenih ekstrakta i biljnih ostataka rute (Ruta graveolens L.) na strjeličastu grbicu (Lepidium draba (L.) Desv.)
Ivan Topić
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski učinak rute (Ruta graveolens L.) na klijavost i početni rast korovne vrste strjeličaste grbice (Lepidium draba (L.) Desv.) u laboratorijskim uvjetima. U petrijevim zdjelicama istraživan je učinak zajedničkog klijanja sjemena rute i strjeličaste grbice te utjecaj vodenih ekstrakata u koncentracijama od 5 i 10%. U posudama s tlom ispitivan je utjecaj vodenih ekstrakata od svježe mase rute u koncentracijama 5 i 10% te utjecaj svježih i...
Alelopatski utjecaj žute vučje stope (Aristolochia clematitis L.) na korove
Alelopatski utjecaj žute vučje stope (Aristolochia clematitis L.) na korove
Ivan Mikić
Istraživanje je provedeno u cilju ispitivanja alelopatskog utjecaja vodenih ekstrakata pripremljenih od svježe i suhe nadzemne mase žute vučje stope (Aristolochia clematitis L.) na klijavost i rast Teofrastovog mračnjaka (Abutilon theophrasti Medik.) i oštrodlakavog šćira (Amaranthus retroflexus L.). U posudama s tlom je ispitivan učinak ekstrakata svježe i suhe mase u koncentracijama od 5 i 10%, dok su u petrijevim zdjelicama korišteni ekstrakti u koncentracijama od 1, 5 i 10%....
Alelopatski utjecaj žute vučje stope (Aristolochia clematitis L.) na pšenicu i bezmirisnu kamilicu
Alelopatski utjecaj žute vučje stope (Aristolochia clematitis L.) na pšenicu i bezmirisnu kamilicu
Marija Mišić
Cilj istraživanja bio je ispitati alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata pripremljenih od svježe i suhe nadzemne mase žute vučje stope (Aristolochia clematitis) na klijavost i rast ozime pšenice te korovne vrste bezmirisne kamilice (Tripleurospermum inodorum). Ispitivan je učinak ekstrakata svježe i suhe mase u koncentracijama od 1, 5 i 10% u petrijevim zdjelicama, a u posudama s tlom ispitivan je učinak u koncentracijama od 5 i 10%. U pokusu s petrijevim zdjelicama, ekstrakti...
Alelopatski utjecaj žute vučje stope (Aristolochia clematitis L.) na usjeve
Alelopatski utjecaj žute vučje stope (Aristolochia clematitis L.) na usjeve
Pavlina Banović
Cilj istraţivanja bio je ispitati alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata pripremljenih od svježe i suhe nadzemne mase žute vučje stope (Aristolochia clematitis L.) na klijavost i rast ječma (Hordeum vulgare L.) i bosiljka (Ocimum basilicum L.). Ispitivan je učinak ekstrakata svježe i suhe mase u koncentracijama od 1%, 5% i 10% u Petrijevim zdjelicama, odnosno 5% i 10% u posudama s tlom. U pokusima s Petrijevim zdjelicama ekstrakti svježe mase nisu utjecali na klijavost ječma i...
Alelopatski utjecaj žute vučje stope (Aristolochia clementis L.) na salatu
Alelopatski utjecaj žute vučje stope (Aristolochia clementis L.) na salatu
Laura Ervačić
U pokusu je istražen alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata žute vučje stope (Aristolochia clematitis L.) na klijavost i početni rast salate. Istraživanje je provedeno u laboratoriju u Petrijevim zdjelicama s vodenim ekstraktima od suhe mase stabljike i lista žute vučje stope u koncentraciji od 5%. Vodeni ekstrakt lista značajno je smanjio klijavost sjemena salate. Duljina korijena klijanaca smanjena je u oba tretmana, posebice s ekstraktom stabljike (za više od 90%). Oba ekstrakta...
Alternativne žitarice i mogućnosti njihove proizvodnje
Alternativne žitarice i mogućnosti njihove proizvodnje
Barbara Radat
Cilj ovoga diplomskog rada je bio opisati i prikazati alternativne žitarice i tzv. pseudožitarice te njihovu zastupljenost u ratarskoj proizvodnji u svijetu i Republici Hrvatskoj. U radu su prikazane mogućnosti njihova uzgoja te njihova morfološka i biološka svojstva i specifiĉnosti glede naĉina uzgoja i nutritivne vrijednosti. Alternativnim usjevima se smatraju biljne vrste koje se uobiĉajeno ne uzgajaju ili su manje zastupljene na određenom geografskom podruĉju. Posebno su...
Alternativni supstrati u proizvodnji presadnica povrća
Alternativni supstrati u proizvodnji presadnica povrća
Ana Baban
U poljoprivrednoj proizvodnji osobito su važni agroekološki uvjeti i agrotehničke mjere rada, kako bi biljke imale ujednačen rast i razvoj te optimalne prinose. Povrće možemo uzgajati na otvorenim površinama, a presadnice najčešće uzgajamo u zatvorenim površinama, plastenicima ili staklenicima uz kontrolu čimbenika rasta. Za postizanje dobrih presadnica važno je imati zdravo sjeme, osigurati dovoljno svjetla, vode, pogodno tlo i optimalnu gnojidbu uz zadovoljavajuće...
Alternativni sustavi u proizvodnji konzumnih jaja
Alternativni sustavi u proizvodnji konzumnih jaja
Laura Jurman
U proizvodnji konzumnih jaja razlikujemo intenzivno i ekstranzivno držanje kokoši nesilica. Intenzvnim držanjem smatramo držanje u klasičnim i u obogaćenim kavezima. Alternativi sustavi držanja su slobodno, poluintenzivno, podno i etažno držanje. Alternativnim sustavim držanja pokušavaju se poboljšati životni uvijeti nesilica i smanjiti im stresna stanja kao što su bol, patnja i strah. Nesilice su u mogućnosti ispoljiti svoje bihevioralne potrebe. Zahjevaju više ljudskog rada...
Amortizacija kao element troškova poljoprivredne proizvodnje
Amortizacija kao element troškova poljoprivredne proizvodnje
Valentina Vojnović
Cilj završnog rada je opisati pojam i funkciju amortizacije, navesti računovodstvene i porezne aspekte obračuna amortizacije u Republici Hrvatskoj te prikazati metode obračuna amortizacije kroz praktični primjer. U ovom radu je na primjeru traktora, kao jednog od najvažnijih sredstava mehanizacije u poljoprivredi prikazan izračun i trošak amortizacije novog traktora po različitim metodama (vremenska linearna, vremenska progresivna, vremenska degresivna, funkcionalna metoda)....
Analiza   hranidbenih  potreba za osnivanje farme muznih krava i tovne junadi
Analiza hranidbenih potreba za osnivanje farme muznih krava i tovne junadi
Dominik Simić
Cilj ovog rada je odrediti norme za sve kategorije životinja u mliječnom i tovnom govedarstvu. Također je važno izabrati krmiva koja će zadovoljiti produktivne potrebe goveda te osmisliti gospodarstvo koje proizvodi krmiva na vlastitom poljoprivrednom zemljištu i koje nastoji povećati broj UG po hektaru. Sastavljena su devet obroka: obrok za mliječne krave s dnevnom proizvodnjom od 30 L, obrok za mliječne krave s dnevnom proizvodnjom od 15 L, obrok za krave u prvom dijelu suhostaja,...
Analiza DNA fragmenata metodom agarozne gel elektroforeze
Analiza DNA fragmenata metodom agarozne gel elektroforeze
Maria Karla Mak
Agarozna gel elektroforeza je migracija nabijenih čestica na gelu, uslijed djelovanja električnog polja. Uobičajena je laboratorijska tehnika za odvajanje i analizu fragmenata DNA i ostalih biomolekula na temelju njihove veličine. Genomska DNA je ukupan genetički materijal jednog organizma i nalazi se u jezgrama stanica. Cilj ovog rada bio je opisati i primijeniti metodu agarozne gel elektroforeze te utvrditi veličine fragmenata DNA molekule. Pripremljene su četiri vrste gelova...

Paginacija