Paginacija

Alelopatski utjecaj Teofrastovog mračnjaka (Abutilon theophrasti Medik.) na soju
Alelopatski utjecaj Teofrastovog mračnjaka (Abutilon theophrasti Medik.) na soju
Doris Adašević
Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti Medik.) invazivna je korovna vrsta u okopavinskim usjevima. Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata Teofrastovog mračnjaka na klijavost sjemena i početni rast klijanaca soje. U laboratorijskom pokusu u Petrijevim zdjelicama istražen je utjecaj vodenih ekstrakata od suhe nadzemne mase Teofrastovog mračnjaka u različitim koncentracijama (1 %, 2,5 %, 5 %, 10 %). Povećanjem koncentracije povećavao i negativni...
Alelopatski utjecaj biljnih vrsta iz porodice Asteraceae na salatu
Alelopatski utjecaj biljnih vrsta iz porodice Asteraceae na salatu
Marijan Tomić
Istraživanje je provedeno u cilju utvrđivanja alelopatskog utjecaja vodenih ekstrakata od biljne mase vrsta iz porodice Asteraceae na klijavost i početni rast salate. Vodeni ekstrakti od suhih biljnih dijelova livadne zečine (Centaurea jacea L.), poljskog osjaka (Cirsium arvense (L.) Scop.), kanadske hudoljetnice (Conyza canadensis (L.) Cronq.), jednogodišnje krasolike (Erigeron annuus (L.) Pers.), zeljastog ostaka (Sonchus oleraceus L.) i običnog vratića (Tanacetum vulgare L.) u...
Alelopatski utjecaj biljnih vrsta iz porodice Convolvulaceae na salatu
Alelopatski utjecaj biljnih vrsta iz porodice Convolvulaceae na salatu
Nikolina Šević
Cilj rada bio je odrediti alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata pod biljne mase običnog ladoleža (Calystegia sepium (L.) R.Br.) i poljskog slaka (Convolvulus arvensis L.) na klijavost sjemena i rast klijanaca salate. U laboratorijskom pokusu u Petrijevim zdjelicama istraženi su ekstrakti od suhe mase stabljike i lista navedenih vrsta u koncentraciji od 5%. Klijavost sjemena salate snižena je značajno u svim tretmanima i do 12%. Negativno djelovanje zabilježeno je i na duljinu korijena...
Alelopatski utjecaj biljnih vrsta iz porodice Polygonaceae na salatu
Alelopatski utjecaj biljnih vrsta iz porodice Polygonaceae na salatu
Jožica Kleflin
Istraživanje je provedeno u cilju utvrđivanja alelopatskog utjecaja vodenih ekstrakata biljnih vrsta iz porodice Polygonaceae na salatu. U pokusu su ispitivani vodeni ekstrakti od suhih listova i stabljike dvornika poponca (Fallopia convolvulus), ptičjeg dvornika (Polygonum aviculare) i kiseličastog dvornika (P. lapathifolium) u tri različite koncentracije (1, 5 i 10%). Rezultati su pokazali podjednak inhibitorni učinak ispitivanih biljnih vrsta iz porodice Polygonaceae na klijavost...
Alelopatski utjecaj carske paulovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) na klijavost i rast kupusa
Alelopatski utjecaj carske paulovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) na klijavost i rast kupusa
Ana Delinac
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj lista carske paulovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) na klijavost sjemena i rast klijanaca kupusa. Provedena su dva pokusa: utjecaj vodenih ekstrakata carske paulovnije u Petrijevim zdjelicama, te utjecaj biljnih ostataka carske paulovnije u posudama s tlom. Istražen je učinak različitih koncentracija i doza na klijavost odnosno nicanje sjemena, duljinu korijena i izdanka, te svježu i suhu masu klijanaca kupusa. Rezultati su pokazali...
Alelopatski utjecaj carske paulovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) na klijavost i rast radiča
Alelopatski utjecaj carske paulovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) na klijavost i rast radiča
Gabriela Witovsky
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski utjecaj suhog lista carske paulovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) na klijavost sjemena i rast klijanaca dvije sorte radiča. U pokusu su istraženi vodeni ekstrakti u koncentracijama 2,5 %, 5 %, 7,5 % i 10 %, te biljni ostatci u posudama s tlom u dozama od 10 i 20 g/kg. Rezultati su pokazali statistički značajan utjecaj vodenih ekstrakata na klijavost, duljinu korijena i izdanka, te svježu i suhu masu klijanaca radiča sorti...
Alelopatski utjecaj carske paulovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) na klijavost i rast salate
Alelopatski utjecaj carske paulovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) na klijavost i rast salate
Martina Andrijato
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski utjecaj lista carske paulovnije (Paulownia tomentosa (Thumb.) Steud.) na klijavost sjemena i rast klijanaca salate. Provedena su dva pokusa: utjecaj različitih koncentracija vodenih ekstrakata carske paulovnije u Petrijevim zdjelicama, te utjecaj različitih doza biljnih ostataka carske paulovnije u posudama s tlom. Istražen je utjecaj na klijavost/nicanje salate, duljinu izdanaka i korijena, te svježu i suhu masu klijanaca. Rezultati su...
Alelopatski utjecaj crne pomoćnice (Solanum nigrum L. emend. Miller) na klijavost i rast šećerne repe
Alelopatski utjecaj crne pomoćnice (Solanum nigrum L. emend. Miller) na klijavost i rast šećerne repe
Jelena Andrić
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski utjecaj crne pomoćnice (Solanum nigrum L. emend. Miller) na klijavost sjemena i rast klijanaca šećerne repe. Provedena su dva pokusa: utjecaj vodenih ekstrakata od različitih biljnih dijelova crne pomoćnice u Petrijevim zdjelicama, te utjecaj biljnih ostataka nadzemne mase crne pomoćnice u posudama s tlom. Istražen je utjecaj na klijavost / nicanje šećerne repe, duljinu izdanka i korijena te svježu i suhu masu klijanaca. Rezultati su...
Alelopatski utjecaj divljeg sirka (Sorghum halepense (L.)  Pers.) na klijavost i rast šećerne repe
Alelopatski utjecaj divljeg sirka (Sorghum halepense (L.) Pers.) na klijavost i rast šećerne repe
Marijana Živković
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski utjecaj divljeg sirka (Sorghum halepense (L.) Pers.) na klijavost sjemena i rast klijanaca šećerne repe. Provedena su dva pokusa: utjecaj vodenih ekstrakata od različitih biljnih dijelova divljeg sirka u Petrijevim zdjelicama, te utjecaj biljnih ostataka nadzemne mase divljeg sirka u posudama s tlom. Istražen je utjecaj na klijavost / nicanje šećerne repe, duljinu izdanka i korijena te svježu i suhu masu klijanaca. Rezultati su pokazali...
Alelopatski utjecaj invazivne vrste velike zlatnice (Solidago gigantea Ait.) na usjeve i korove
Alelopatski utjecaj invazivne vrste velike zlatnice (Solidago gigantea Ait.) na usjeve i korove
Tea Živković
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski potencijal invazivne vrste velike zlatnice (Solidagao gigantea Ait.) na klijanje i rast usjeva (mrkva, ječam, korijandar) i korovnih vrsta Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti Med.) i oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus L.). Pokusi su provedeni s ciljem utvrđivanja učinka vodenih ekstrakata u petrijevim zdjelicama i posudama sa tlom. Istraživani su vodeni ekstrakti od suhe biomase velike zlatnice u koncentracijama od 1, 5 i 10...
Alelopatski utjecaj kamilice (Matricaria chamomilla L.), na strjeličastu grbicu (Cardaria draba (L.) Desv.)
Alelopatski utjecaj kamilice (Matricaria chamomilla L.), na strjeličastu grbicu (Cardaria draba (L.) Desv.)
Vesna Matošević
Cilj istraživanja bio je ispitati alelopatski utjecaj kamilice (Matricaria chamomilla L.) na klijavost i početni rast korovne vrste strjeličaste grbice (Cardaria draba (L.) Desv.). Provedena su dva pokusa u laboratorijskim uvjetima kako bi se utvrdio utjecaj zajedničkog klijanja sjemena kamilice i streličaste grbice, te utjecaj vodenih ekstrakata kamilice. Ispitivani su vodeni ekstrakti od svježe i suhe mase kamilice u koncentracijama od 5 i 10% (50 i 100 g biljne mase na litru...
Alelopatski utjecaj korovne vrste Polygonum lapathifolium L. na klijavost i početni porast soje
Alelopatski utjecaj korovne vrste Polygonum lapathifolium L. na klijavost i početni porast soje
Damir Gorički
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata korovne vrste Polygonum lapathifolium L. na klijavost i početni porast soje. U laboratoriju u petrijevim zdjelicama ispitani su ekstrakti pripremljeni od suhe mase stabljike i lista vrste P. lapathifolium u koncentracijama od 0, 1, 5 i 10% (0, 10, 50 i 100 g biljne mase na 1 litru destilirane vode). Rezultati su pokazali da vodeni ekstrakti nisu značajno utjecali na klijavost soje, najviše za 6,5%. Inhibicija...

Paginacija