Paginacija

Alelopatski utjecaj korovne vrste bezmirisna kamilica (Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Schultz) na  radič
Alelopatski utjecaj korovne vrste bezmirisna kamilica (Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Schultz) na radič
Tajana Kos
Cilj istraživanja bio je proučiti te utvrditi alelopatski potencijal korovne vrste bezmirisne kamilice (Tripleurospermum inodorum (L.) C.H.Schultz) na klijavost i rast radiča. U prvom pokusu ispitivan je utjecaj vodenih ekstrakata bezmirisne kamilice u Petrijevim zdjelicama, u drugom utjecaj vodenih ekstrakata bezmirisne kamilice u posudama s tlom, a u trećem utjecaj biljnih ostataka bezmirisne kamilice u posudama s tlom. Vodeni ekstrakti imali su značajan utjecaj na klijavost i...
Alelopatski utjecaj korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) Pers.) na salatu
Alelopatski utjecaj korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) Pers.) na salatu
Ivana Šebetić
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata divljeg sirka (Sorghum halepense (L.) Pers.) na rast i razvoj salate. Provedena su tri pokusa: utjecaj vodenih ekstrakata divljeg sirka u Petrijevim zdjelicama, utjecaj vodenih ekstrakata divljeg sirka u posudama s tlom te utjecaj biljnih ostataka divljeg sirka u posudama s tlom. Ispitan je uĉinak na klijavost sjemenki salate, duljinu izdanka i korijena te svježu i suhu masu klijanaca. Rezultati su pokazali da divlji...
Alelopatski utjecaj ljupčaca (Levisticum officinale Koch.) na kelj
Alelopatski utjecaj ljupčaca (Levisticum officinale Koch.) na kelj
Marko Župarić
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski potencijal vodenog ekstrakta ljupčaca (Levisticum officinale Koch.) na kelj. U laboratorijskom pokusu u Petrijevim zdjelicama istražen je alelopatski utjecaj ekstrakta ljupčaca u koncentracijama od 2, 4, 6, 8, i 10% na klijavost sjemena i rast klijanaca kelja. Klijavost sjemena smanjena je od 31,9% pri najnižoj koncentraciji ekstrakta do 100% u tretmanu s dvije najviše koncentracije. Povećanjem koncentracije vodenog ekstrakta smanjivala se...
Alelopatski utjecaj ljupčaca (Levisticum officinale Koch.) na sjetvenu grbicu
Alelopatski utjecaj ljupčaca (Levisticum officinale Koch.) na sjetvenu grbicu
Dino Grubišić
U laboratorijskom pokusu u kontroliranim uvjetima u Petrijevim zdjelicama, istražen je alelopatski potencijal vodenog ekstrakta ljupčaca (Levisticum officinale Koch.). Alelopatski utjecaj ekstrakta ljupčaca u različitim koncentracijama (2, 4, 6, 8 i 10%) istražen je na klijavost i rast klijanaca sjetvene grbice. Povećanjem koncentracije ekstrakta povećao se i alelopatski učinak te je postignut potpuni inhibitorni učinak svih parametara (100%) pri koncentraciji od 6%.
Alelopatski utjecaj običnog lanilista (Linaria vulgaris Mill.) na salatu
Alelopatski utjecaj običnog lanilista (Linaria vulgaris Mill.) na salatu
Gabriela Witovsky
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj biljne vrste obični lanilist (Linaria vulagaris Mill.) na klijavost i početni rast salate. Utjecaj vodenih ekstrakata od suhe biljne mase stabljike i lista lanilista u koncentraciji od 5% istražen je u laboratorijskom pokusu u Petrijevim zdjelicama. Vodeni ekstrakti nisu pokazali značajan utjecaj na klijavost sjemena salate niti na duljinu izdanka klijanaca. Duljina korijena klijanaca smanjena je za oko 50% u oba tretmana. Slično, negativni...
Alelopatski utjecaj poljskog maka (Papaver rhoeas L.) na salatu
Alelopatski utjecaj poljskog maka (Papaver rhoeas L.) na salatu
Petra Dasović
U pokusu je istražen alelopatski utjecaj poljskog maka (Papaver rhoeas L.) na klijavost i rast klijanaca salate. Utjecaj vodenih ekstrakata od suhe mase stabljike i lista poljskog maka u koncentraciji od 5% proučen je u Petrijevim zdjelicama. Rezultati su pokazali da su vodeni ekstrakti od stabljike i lista značajno inhibitorno djelovali na klijavost i rast klijanaca salate. Klijavost sjemena smanjena je u tretmanu s ekstraktom stabljike za 14,9%, a u tretmanu s ekstraktom lista za 50,9%....
Alelopatski utjecaj poljskog slaka (Convolvulus arvensis L.) na klijavost i početni rast kukuruza
Alelopatski utjecaj poljskog slaka (Convolvulus arvensis L.) na klijavost i početni rast kukuruza
Ivan Serezlija
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata pripremljenih od suhe biomase korovne vrste poljski slak (Convolvulus arvensis L.) na klijavost i početni rast kukuruza. U laboratoriju u petrijevim zdjelicama ispitivan je utjecaj ekstrakata stabljike i lista u različitim koncentracijama (0, 1, 5, 10 %) na dva hibrida kukuruza (Bc 574 i OSSK 596). Klijavost kukuruza bila je u prosjeku smanjenja za 36 %, duljina korijena za 43,8 %, svježa masa klijanaca za 36,6 %, dok je...
Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata lavandina (Lavandula x intermedia)
Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata lavandina (Lavandula x intermedia)
Marijana Živković
Cilj rada bio je proučiti alelopatski potencijal lavandina (Lavandula x intermedia) na klijavost i rast klijanaca salate. U laboratorijskom pokusu u Petrijevim zdjelicama testirani su vodeni ekstrakti od suhe mase cvijeta lavandina u koncentracijama od 2, 4, 6, 8, i 10%. Klijavost sjemena salate značajno je smanjena već pri najnižoj koncentraciji za 69,9%, dok su više koncentracije pokazale 100% inhibitorno djelovanje. Isto tako, duljina korijena je pri najnižoj koncentraciji smanjena...
Alelopatski utjecaj vrsta iz porodice Solanaceae na salatu
Alelopatski utjecaj vrsta iz porodice Solanaceae na salatu
Matej Šimić
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrsta crne pomoćnice (Solanum nigrum L. emend. Miller) i bijeli kužnjak (Datura stramonium L.) na klijavost i rast klijanaca salate. Pokus je proveden u laboratorijskim uvjetima u Petrijevim zdjelicama s vodenim ekstraktima od suhe mase stabljike i lista u koncentraciji od 5%. Klijavost sjemena salate značajno je snižena sa svim ekstraktima, posebice s ekstraktom lista crne pomoćnice koji je klijavost smanjio za 99,1%....
Alelopatski utjecaj vrsta iz porodice Solanaceae na salatu
Alelopatski utjecaj vrsta iz porodice Solanaceae na salatu
Matej Šimić
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrsta crne pomoćnice (Solanum nigrum L. emend. Miller) i bijeli kužnjak (Datura stramonium L.) na klijavost i rast klijanaca salate. Pokus je proveden u laboratorijskim uvjetima u Petrijevim zdjelicama s vodenim ekstraktima od suhe mase stabljike i lista u koncentraciji od 5%. Klijavost sjemena salate značajno je snižena sa svim ekstraktima, posebice s ekstraktom lista crne pomoćnice koji je klijavost smanjio za 99,1%....
Alelopatski utjecaj vrste Aloe vera (L.) Burm. f. na klijavost i početni rast matovilca i mrkve
Alelopatski utjecaj vrste Aloe vera (L.) Burm. f. na klijavost i početni rast matovilca i mrkve
Marija Lončar
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj vodenih ekstrakata pripremljenih od svježe mase listova vrste Aloe vera (L.) Burm. f. na klijavost i početni rast matovilca i mrkve. U Petrijevim zdjelicama ispitivani su vodeni ekstrakti u koncentracijama od 2%, 4%, 6%, 8% i 10%. Na klijavost sjemena matovilca i mrkve stimulativno su djelovale više koncentracije vodenog ekstrakta te je povećana do 16,2% odnosno 19% u odnosu na kontrolni tretman. Više koncentracije ekstrakata pokazale su...
Alelopatski utjecaj vrste Aloe vera (L.) Burm. f. na ratarske kulture
Alelopatski utjecaj vrste Aloe vera (L.) Burm. f. na ratarske kulture
Kristina Bernatović
Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata pripremljenih od svježih listova vrste Aloe vera na klijavost i rast pšenice, ječma, soje i uljne bundeve. Utjecaj vodenih ekstrakata u koncentracijama od 2%, 4%, 6%, 8% i 10%, procijenjen je u pokusima u Petrijevim zdjelicama. Korištene koncentracije su imale različiti utjecaj na ispitivane kulture. Povećanjem koncentracije u pravilu se i povećavao alelopatski utjecaj, pa tako su kod ječma i soje u pravilu...

Paginacija