Paginacija

Agrotehnika jeĉma na "Hana-Koška" d.d.
Agrotehnika jeĉma na "Hana-Koška" d.d.
Željko Vrlja
U ovome radu ispitivan je utjecaj agrotehnike i vremenskih prilika na urod zrna jeĉma na "Hana Koška" tijekom 2013./14. i 2014./15. godine. Svi agrotehniĉki zahvati (osim prašenja strništa nakon skidanja predusjeva) obavljeni su prema pravilima struke te pravovremeno tijekom obje analizirane godine. U istraţivanju su korišteni podaci Drţavnog hidrometerološkog zavoda o vremenskim prilikama za meterološku postaju Osijek- Ĉepin tijekom 2013./14. i 2014./15. godine. Prosjeĉni prinos...
Agrotehnika kukuruza (Zea mays L.) na OPG-u Duvnjak
Agrotehnika kukuruza (Zea mays L.) na OPG-u Duvnjak
Ante Duvnjak
Kukuruz je biljka od iznimne važnosti kako u prehrani ljudi i životinja, tako i u industriji. Zrno je osnovna sirovina u proizvodnji stočne hrane zbog visokog sadržaja ugljikohidrata (70-75%), te sadržaja bjelančevina (10%). Isto tako to je jedna od najzastupljenijih žitarica na svjetskim oranicama. Kao kultura ima dosta visoke potrebe za vlagom, temperaturom i svjetlošću. U ovom je radu analizirana proizvodnja kukuruza na ̋OPG Darko Duvnjak ̋ za 2018. godinu. ̋OPG Darko Duvnjak...
Agrotehnika kukuruza (Zea mays L.) na OPG-u „Anica Širanović“ tijekom 2014. i 2015. godine
Agrotehnika kukuruza (Zea mays L.) na OPG-u „Anica Širanović“ tijekom 2014. i 2015. godine
Šimo Širanović
U ovom radu ispitivan je utjecaj vremenskih prilika na proizvodnju kukuruza na OPG-u „Anica Širanović“. Opisana je agrotehnika proizvodnje kukuruza u obje godine i na osnovu podataka Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama za meteorološku postaju Gradište tijekom 2014. i 2015. godine doneseni su zaključci o utjecaju vremenskih prilika na proizvodnju kukuruza. Ostvareni prinos u 2014. godini je bio 14 t/ha, a u 2015. godini 9 t/ha. Na osnovu ostvarenog prinosa u...
Agrotehnika proizvodnje suncokreta (Helianthus annuus L.)
Agrotehnika proizvodnje suncokreta (Helianthus annuus L.)
Ivan Špoljar
Kolika je važnost poljoprivrede govori i činjenica kako se gotovo jedna polovica čovječanstva bavi poljoprivredom te im je to i primarna djelatnost koja im je glavni izvor egzistencije. Suncokret (Helianthus annuus L.) je ratarska kultura od krucijalne važnosti za proizvodnju jestivog ulja, kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj. U razdoblju 2004. - 2013. godine, suncokret se u svijetu uzgajao na prosječno 24 milijuna hektara godišnje s prosječnim urodom zrna od 1,40 t/ha. Za...
Agrotehnika proizvodnje suncokreta (Helianthus annuus L.) na OPG-u „Vjekoslav Šmider“
Agrotehnika proizvodnje suncokreta (Helianthus annuus L.) na OPG-u „Vjekoslav Šmider“
Slavko Labus
U ovom radu analizirana je tehnologija proizvodnje suncokreta na OPG-u „Vjekoslav Šmider“ u 2019. godini. Usjev suncokreta je iznosio 3,2 t/ha, apsolutna težina zrna je iznosila 85 g, a uljnost je bila 48 %. Ova godina je bila izuzetno povoljna za uzgoj suncokreta. Uzmemo li u obzir da je zbog kišnog razdoblja u travnju sjetva bila pomaknuta za par dana, to nije negativno utjecalo na početni rast i razvoj suncokreta. Svibanj bilježi suficit oborina od 89,4 mm od višegodišnjeg...
Agrotehnika suncokreta (Helianthus annuus L.) na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu "Mišo Kuric"
Agrotehnika suncokreta (Helianthus annuus L.) na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu "Mišo Kuric"
Josip Kuric
U ovome radu ispitivana je tehnologija uzgoja suncokreta na OPG-u „Mišo Kuric“ u 2018. Godini. Agrotehniĉki zahvati obavljani su u skladu s pravilima struke tijekom uzgoja suncokreta. Usjev suncokreta je bio vrlo dobro razvijen i odgovarajućeg sklopa s obzirom na koliĉinu vlage. U radu su korišteni podatci Drţavnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama za meteorološku postaju Osijek u 2018. Godini. Godina je bila toplija u odnosu na višegodišnji prosjek, isto tako...
Agrotehnika za soju na OPG-u "Ante Alduk"
Agrotehnika za soju na OPG-u "Ante Alduk"
Ante Alduk
Soja (Glycine max L. Merril) je danas stalni glavni izvor blagostanja za stanovništvo u mnogim dijelovima svijeta, posebno kada se neprekidno znanstvenim i tehnološkim razvojem potvrđuje njena vrijednost i raznovrsna upotreba. Proizvodnja soje na OPG-u „Ante Alduk“ pokazala se kao isplativa biljna kultura. Iz istraživanja provedenih kroz tri godine na ovom gospodarstvu, ustanovljeno je da se uz kvalitetnu obradu, njegu i gnojidbu te uz povoljne vremenske uvjete, mogu postići...
Agrotehnika šećerne repe (Beta vulgaris var.saccharifera) na OPG-u Srimac Matej
Agrotehnika šećerne repe (Beta vulgaris var.saccharifera) na OPG-u Srimac Matej
Matej Srimac
U ovom se radu opisuju agrotehničke metode proizvodnje šećerne repe na gospodarstvu OPG Srimac Matej. Analiziran je utjecaj vremenskih uvjeta na proizvodnju šećerne repe 2020. godine. Analizirane su površine zasijane šećernom repom od 2010. do 2020. godine u Republici Hrvatskoj. Može se vidjeti da je proizvodnja šećerne repe značajno pala sa 25.000-30.000 hektara na 10.000 hektara, što je dovelo do zatvaranja naše tvornice šećera Viro d.d. Iz Virovitice. Na OPG-u Srimac Matej...
Agrotehničke mjere borbe protiv korova
Agrotehničke mjere borbe protiv korova
Katarina Mištrafović
Suvremena borba protiv korova obuhvaća vrlo brojne i raznovrsne metode i mjere suzbijanja. Svi korovi nisu štetni i njihova štetnost se promatra s različitih brojnih stajališta. Ali kompeticija u poljoprivredi između korova i usjeva nam ukazuje na činjenicu, da ako želimo kvalitetan i visok prinos moramo suzbijati korove koji oduzimaju usjevu uzgojnu površinu, vodu i hranjiva. Metode suzbijanja imaju za cilj smanjenje populacije korovnih biljaka do nivoa minimalnih nepovoljnih...
Agrotehničke mjere popravke zbijenih tala
Agrotehničke mjere popravke zbijenih tala
Šime Knežević
Zbijenost tla je jedan od najznačajnijih pokazatelja kvalitete tla, koji se ubraja u grupu fizikalnih parametara. Zbijenost tla se pored erozije ubraja u najrazornije i najopasnije djelovanje na tlo, koje utječe na agroekološki kompleks u cjelini. Zbijenost se može definirati kao interna i eksterna degradacija strukture tla uz povećanje gustoće, odnosno uz smanjenje njegove poroznosti. Pored direktnog negativnog utjecaja na uzgoj usjeva zbijenost tla utječe i na niz drugih fizikalnih,...
Agrotehničke mjere u proizvodnji sjemenske pšenice (Triticum aestivum L.)
Agrotehničke mjere u proizvodnji sjemenske pšenice (Triticum aestivum L.)
Marko Kesedžić
Pšenica je samooplodna biljka te jedna od najznačajnijih žitarica na svijetu te je stoga za očuvanje sigurnosti hrane potrebno je razviti nove tehnologije za povećanje sigurnosti proizvodnje žitarica. Pšenica kao takva sadrži ogroman potencijal za povećanje prinosa i mogućnošću križanja te s time doprinosi razvoju novih tehnologija. Prema tome, proizvodnja sjemenske pšenice treba biti pod nadzorom i kontrolom stručnjaka. Agrotehnika u proizvodnji sjemenske pšenice je slična...
Akademska izobrazba i edukacija u konjaništvu razvijenih svjetskih zemalja
Akademska izobrazba i edukacija u konjaništvu razvijenih svjetskih zemalja
Melanie Imre
Konjogojstvo je grana stočarstva koja je od prošlosti do danas poprimila veliku popularnost te je uvelike zastupljena u svijetu. Uzgoj ovih inteligentnih, plemenitih i gracioznih životinja se danas temelji na njihovoj primjeni u sportu, na izložbama i rekreaciji. Konjogojstvo obuhvaća jahanje, rekreativne, umjetničke i kulturne aktivnost te razna sportska natjecanja i discipline. Popularizacija uzgoja konja dovela je do razvoja znanosti u smjeru konjogojstva koja ima za cilj...

Paginacija