Paginacija

AMBALAŽA I DIZAJN U FUNKCIJI MARKETINGA POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA
AMBALAŽA I DIZAJN U FUNKCIJI MARKETINGA POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA
Ivana Nuić
Dizajn ambalaže ima važnu ulogu u kreiranju funkcionalne komunikacije između potrošača i proizvođača posebno kod trgovačkih marki koje malo ulažu u oglašavanje putem masovnih medija. Komunikacijska vrijednost dizajna ambalaže i utjecaj kojeg isti ima na potrošače od presudne je važnosti za percepciju vrijednosti proizvoda što utječe na uspješnost proizvoda na tržištu. Uspješan dizajn ambalaže pridonosi stvaranju imidža trgovačke marke koji je u skladu sa zahtjevima...
AMBROZIJA (Ambrosia artemisiifolia L.) – INVAZIVNA I ALERGOGENA BILJKA
AMBROZIJA (Ambrosia artemisiifolia L.) – INVAZIVNA I ALERGOGENA BILJKA
Stefan Vlaović
Invazivna i alergogena biljka ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) potječe sa Sjevernoameričkog kontinenta. Ambrozija je danas raširena na cijelom Europskom kontinentu, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Najveća ţarišta ambrozije u Hrvatskoj su gradovi Osijek, Varaţdin i Zagreb. Osim što stvara probleme kao korov na poljoprivrednim zemljištima, ambrozija je takoĎer i uzročnih teških alergijskih oboljenja. Simptomi alergijske reakcije na ambroziju uobičajeni su kao i kod...
AMPELOTEHNIČKE, BIOLOŠKE I KEMIJSKE MJERE ZAŠTITE U SUZBIJANJU BOTRYTIS CINEREA NA VINOVOJ LOZI
AMPELOTEHNIČKE, BIOLOŠKE I KEMIJSKE MJERE ZAŠTITE U SUZBIJANJU BOTRYTIS CINEREA NA VINOVOJ LOZI
Vedran Orkić
Suvremena proizvodnja grožđa i vina uključuje uzgoj osjetljivih kultivara na uzročnika sive plijesni što značajno otežava uspješnu zaštitu. Prema načelima integrirane zaštite bilja kulturalne mjere pripadaju u zelene mjere i imaju prednost u odnosu na kemijske mjere kontrole patogena i trebaju biti promovirane u praksi. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitih mjera zaštite protiv Botrytis cinerea na neke kvantitativne i kvalitativne parametre. Istraživanje je...
ANALIZA EKOLOŠKE I INTEGRIRANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA EKOLOŠKE I INTEGRIRANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Tihomir Babić
U ovom diplomskom radu prikazano je stanje ekološke i integrirane proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Podaci pokazuju da površine i broj proizvođača oba sektora proizvodnje kontinuirano rastu iz godine u godinu. U 2003. godini u ekološkoj proizvodnji je bilo 130 proizvođača na 3.506 ha površina, što je iznosilo 0,26% ukupnih poljoprivrednih površina. Deset godina poslije, u ekološkoj proizvodnji se nalazi 1.609 proizvođača na 40.640 ha površina, a udio ekoloških površina u...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ASKUS D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ASKUS D.O.O.
Matea Dugandžić
Na temelju podataka poduzeća Askus d.o.o. sastavljena je kalkulacija uzgoja šampinjona kojom su prikazani svi prihodi i rashodi poduzeća, te financijski rezultat i cijena koštanja. U daljnjem radu obrađeni su i financijski izvještaji poduzeća Askus d.o.o., te su izračunati ekonomski pokazatelji uzgoja šampinjona. Proizvodnja gljiva je ekonomična što potvrđuje koeficijent ekonomičnosti koji iznosi 1,39 i stopa rentabilnosti od 48,22%.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TVORNICE ŠEĆERA OSIJEK D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TVORNICE ŠEĆERA OSIJEK D.O.O.
Nada Kovačević
Glavna djelatnost Tvornice Šećera Osijek d.o.o. je proizvodnja šećera preradom šećerne repe i sirovog šećera, a nusproizvodi su karbokalk, melasa i repini rezanci. Dioničko društvo konstituirano je 1905. godine, a odmah nakon toga započela je i gradnja tvornice. Članica je grupe Žito koja je fokusirana na proizvodnju kvalitetne hrane. Analiza financijskih izvještaja predstavlja temelj uspješnog poslovanja. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka,...
ANALIZA KAPITALNIH TROFEJA DIVLJAČI U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 2007.-2012. GODINE
ANALIZA KAPITALNIH TROFEJA DIVLJAČI U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 2007.-2012. GODINE
Željko Vlaisavljević
Tema ovog rada je usporedno utvrđivanje kvalitete i strukture kapitalnih trofeja divljači stečenih na području Republike Hrvatske od lovne 2007./2008. do 2011./2012. godine kroz 5 lovnih godina u 1079 lovišta čija je ukupna površina 5 212 921 hektar. Podaci su prikupljeni i sistematski obrađeni iz ETD obrazaca koje su lovoovlaštenici dostavili Hrvatskom lovačkom savezu prema broju i vrstama, strukturi, županijama i lovoovlaštenicima gdje su trofeji stečeni što predstavlja...
ANALIZA POSTUPAKA ZAŠTITE AUTOHTONIH PASMINA KONJA U HRVATSKOJ
ANALIZA POSTUPAKA ZAŠTITE AUTOHTONIH PASMINA KONJA U HRVATSKOJ
Stjepan Igrić
Razvoj konjogojstva započeo je s razvojem ljudskog društva, ljudi su tijekom stoljeća usmjeravali upotrebu konja u različitim pravcima, prema potrebama društva i podneblja. Današnji smjer uzgoja konja najviše se odnosi na upotrebu konja u sportu, terapiji, rekreaciji, manje za rad, ali se koristi i u proizvodnji mesa i mlijeka. Jedna od bitnih sastavnica za uzgoj i razvoj konjogojstva je očuvanje autohtonih pasmina konja. Autohtone pasmine konja naslijeĎe su Republike Hrvatske čija...
ANALIZA PROIZVODNJE DUHANA NA OPG DUMANĈIĆ OD 2012. DO 2014. GODINE
ANALIZA PROIZVODNJE DUHANA NA OPG DUMANĈIĆ OD 2012. DO 2014. GODINE
Nikolina Dumančić
U radu je analizirana proizvodnja duhana za razdoblje od 2012. do 2014. godine. Istraţivanja o vaţnijim tehnološkim činiteljima proizvodnje i ekonomskim pokazateljima obavljena su na OPG Dumančić iz Kutjeva. Cilj istraţivanja bio je utvrditi tehnološke činitelje i izračunati ekonomske rezultate u proizvodnji duhana. Temeljem prikupljenih knjigovodstvenih podataka izraĎene su trogodišnje analitičke kalkulacije u kojima su prikazani prihodi, troškovi i financijski rezultat....
ANALIZA PROIZVODNJE SOJE U GARAC P.O. U 2014. I 2015. GODINI
ANALIZA PROIZVODNJE SOJE U GARAC P.O. U 2014. I 2015. GODINI
Marin Garac
Svrha ovog završnog rada bilo je usporediti proizvodnju soje u Garac P.O. u 2014. i 2015. godini te utvrditi koja je godina bila bolja u svrhu isplativosti. Analizirane su vremenske prilike kao što su količina oborina i srednje mjesečne temperature u navedene dvije godine i utvrĎeno je da su se potpuno razlikovale za uzgoj soje. Godina 2014. je bila povoljnija jer su bile niţe temperature i više oborina tijekom srpnja i kolovoza što je doprinijelo višim prinosima, dok je 2015....
ANALIZA PROIZVODNJE ŠEĆERNE REPE NA POLJOPRIVREDNOM OBRTU „KLICA“ U 2012. GODINI
ANALIZA PROIZVODNJE ŠEĆERNE REPE NA POLJOPRIVREDNOM OBRTU „KLICA“ U 2012. GODINI
Marijana Tadić
Poljoprivredni obrt „Klica“ nalazi se u Ernestinovu i obrađuje 160 ha zemlje. U 2012. godini je od ukupno obradive površine sijao kukuruz na 25 ha, pšenicu na 68 ha, soju na 49 ha i šećernu repu na 18 ha. Predkultura je bila pšenica. Prinos šećerne repe je bio 25 t/ha uz digestiju od 16,7 %.
ANALIZA SERVISNO-PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA U "HANA-KOŠKA"
ANALIZA SERVISNO-PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA U "HANA-KOŠKA"
Željko Vrlja
U završnom radu prikazano je istraţivanje provedeno u tvrtci "Hana-Koška" glede servisno-preventivnog odrţavanja poljoprivrednih strojeva. Cilj istraţivanja bio je utvrditi redovite mjere servisnog preventivnog odrţavanja i dati smjernice za poboljšanje istih. UtvrĎeno je da se mjere tehničkog odrţavanja traktora većim dijelom provode, a servisno odrţavanje se provodi redovito. Odrţavanje priključnih strojeva se uglavnom provodi na kvalitetan način, kao i tehnička zaštita...

Paginacija