Paginacija

ANALIZA PROIZVODNJE ŠEĆERNE REPE NA POLJOPRIVREDNOM OBRTU „KLICA“ U 2012. GODINI
ANALIZA PROIZVODNJE ŠEĆERNE REPE NA POLJOPRIVREDNOM OBRTU „KLICA“ U 2012. GODINI
Marijana Tadić
Poljoprivredni obrt „Klica“ nalazi se u Ernestinovu i obrađuje 160 ha zemlje. U 2012. godini je od ukupno obradive površine sijao kukuruz na 25 ha, pšenicu na 68 ha, soju na 49 ha i šećernu repu na 18 ha. Predkultura je bila pšenica. Prinos šećerne repe je bio 25 t/ha uz digestiju od 16,7 %.
ANALIZA SERVISNO-PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA U "HANA-KOŠKA"
ANALIZA SERVISNO-PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA U "HANA-KOŠKA"
Željko Vrlja
U završnom radu prikazano je istraţivanje provedeno u tvrtci "Hana-Koška" glede servisno-preventivnog odrţavanja poljoprivrednih strojeva. Cilj istraţivanja bio je utvrditi redovite mjere servisnog preventivnog odrţavanja i dati smjernice za poboljšanje istih. UtvrĎeno je da se mjere tehničkog odrţavanja traktora većim dijelom provode, a servisno odrţavanje se provodi redovito. Odrţavanje priključnih strojeva se uglavnom provodi na kvalitetan način, kao i tehnička zaštita...
ANALIZA STANJA USKLADIŠTENOG MERKANTILNOG KUKURUZA NA OPG PAŽUR ANICA U 2015. GODINI
ANALIZA STANJA USKLADIŠTENOG MERKANTILNOG KUKURUZA NA OPG PAŽUR ANICA U 2015. GODINI
Mislav Pažur
Cilj ovog rada je praćenje stanja uskladištenog merkantilnog kukuruza (vlage, temperature, hektolitarske težine) te prisutnosti štetne entomofaune tijekom siječnja, veljače i ožujka 2015. u tri različita skladišna prostora OPG-a Pažur Anica iz Cerne. Ukupno su analizirana 96 uzoraka iz tri različita skladišta. Prosječna vlaga zrna merkantilnog kukuruza kretala se u rasponu od 12% do 15,1% ovisno o tipu skladišta i sloju uskladištenog kukuruza. Najviše prosječne vrijednosti...
ANALIZA STAVOVA I PREFERENCIJA POTROŠAČA PREMA MLIJEKU I MLIJEČNIM PROIZVODIMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
ANALIZA STAVOVA I PREFERENCIJA POTROŠAČA PREMA MLIJEKU I MLIJEČNIM PROIZVODIMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
Manuela Liović
Diplomski rad govori nam o stanju mliječnog sektora, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. U radu su prikazani podatci o proizvodnji, potrošnji te cijeni mlijeka i mliječnih proizvoda u proteklim godinama. Materijal koji je korišten u izradi diplomskog rada je literatura koja se koristi na diplomskom studiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, te dodatna literatura koja je bila potrebna kako bi se što detaljnije proučila promatrana tema rada. Tijekom pisanja diplomskog rada korištene su...
ANALIZA TOĈKE POKRIĆA U PROIZVODNJI JABUKA
ANALIZA TOĈKE POKRIĆA U PROIZVODNJI JABUKA
Daria Vida
Voćarstvo predstavlja jednu od najstarijih grana poljoprivrede, koja se bavi uzgojem kulturnih voćaka u cilju proizvodnje voća zbog hranjive i dijetetske vrijednosti. U radu je analizirana proizvodnja jabuka OPG-a Habuš. Dobivenim knjigovodstvenim podacima izraĊena je kalkulacija na temelju varijabilnih troškova, a na temelju podataka iz kalkulacije izraĉunata je cijena koštanja, pokriće varijabilnih troškova (PVT) i pokazatelji uspješnosti proizvodnje jabuka. Cijena koštanja...
ANALIZA TROŠKOVA I PRIHODA PROIZVODNJE  DUHANA NA OPG DUMANČIĆ
ANALIZA TROŠKOVA I PRIHODA PROIZVODNJE DUHANA NA OPG DUMANČIĆ
Nikolina Dumančić
U radu je analizirana proizvodnja duhana za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Istraživanja o važnijim tehnološkim činiteljima proizvodnje i ekonomskim pokazateljima obavljena su na OPG Dumančić iz Kutjeva. Cilj istraživanja bio je utvrditi tehnološke činitelje i izračunati ekonomske rezultate u proizvodnji duhana. Temeljem prikupljenih internih i knjigovodstvenih podataka izrađene su petogodišnje analitičke kalkulacije u kojima su obuhvaćeni prihodi, troškovi te izračunat...
ANALIZA TRŽIŠNIH MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE MALINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA TRŽIŠNIH MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE MALINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Antonija Kovačević
U ovom diplomskom radu opisano je tržište malina u Republici Hrvatskoj, proizvodnja, cijene, distribucija, uvoz, izvoz i carine. Utvrđeno je kako je Hrvatska neopravdano nekonkurentna i potreba za ovim roizvodom zadovoljava se na stranom tržištu. Najveći prinosi ostvareni su 2013. godine kada su iznosili 3846 kg/ha. Najmanji prinosi ostvareni su 2005. godine kada smo imali samo 2643 kg/ha, no od 2006. godine pa nadalje proizvodnja je krenula postupno rasti, iako i dalje ne govorimo o...
ANALIZA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U PERIODU OD 2002. – 2012. GODINE
ANALIZA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U PERIODU OD 2002. – 2012. GODINE
Zrinka Tolušić
Razvoj poljoprivredne proizvodnje i stvaranje poljoprivredno prehrambenih proizvoda izravno utječe na razvoj ukupnog gospodarstva Republike Hrvatske. Na temelju analize količine proizvodnje, otkupa, izvoza i uvoza te poticaja, poljoprivredni proizvođači, posebno obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trebaju donijeti odluku o tome što proizvoditi, kako i za koga proizvoditi. Tim načinom djelovanja, uvažavajući situaciju na tržištu i praćenjem želja i potreba potrošača mogu...
ANKETNO ISPITIVANJE POTROŠAČA PREMA ŠIPKOVIM (Rosa canina L.) PROIZVODIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANKETNO ISPITIVANJE POTROŠAČA PREMA ŠIPKOVIM (Rosa canina L.) PROIZVODIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Roberta Kljenak
Anketno istraživanje provedeno je na slučajnom uzorku od n=51 ispitanika u razdoblju siječanj-veljača 2014. godine. Anketiranim ispitanicima ponuđeno je 12 tematskih pitanja i četiri socio-demografskih, od kojih su svi imali ponuđene odgovore, koje je bilo potrebno markirati. Podaci su prikupljeni elektroničkim putem, uz uporabu Google Docs servisa za upravljanje dokumentima. U anketi su mogli sudjelovati ispitanici iz različitih županija Republike Hrvatske. Cilj istraživanja bio...
APITERAPIJA
APITERAPIJA
Ivor Šurlan Spitzmuller
Povijest apiterapije seže nekoliko stoljeća unatrag, 20 stoljeća u Kini, značajno manje u Istočnoj Europi, i još manje u SAD-u. Med, propolis, pčelinji otrov, matična mliječ i vosak su prepoznatljivi kao induvidualne tvari. Apiterapija je primjena pčelinjih proizvoda u prevenciji i liječenju bolesti. Vijednost i značaj apiterapije su u tome što je ona potpuno prirodan način liječenja, nema štetnih utjecaja, a kontraindikacije se javljaju vrlo rijetko. U svim narodnim...
AUTOMATSKO VOĐENJE I UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM STROJEVIMA I UREĐAJIMA-FARMNAVIGATOR
AUTOMATSKO VOĐENJE I UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM STROJEVIMA I UREĐAJIMA-FARMNAVIGATOR
Mladen Milinović
Primjena geografskog informacijskog sustava (GIS) neophodna je za primjenu precizne poljoprivrede na poljoprivrednim proizvodnim površinama. UvoĎenje GIS tehnologija potpomognuto je i zakonima EU koji sve više zahtijevaju uvoĎenje GIS tehnologija na proizvodne površine kako bi se izgradio identifikacijski sustav poljoprivrednih parcela. Ovi sustavi identifikacije, osim što sluţe za korištenje potpornih sredstava, omogućuju i zahtijevaju bolju evidenciju korištenja poljoprivrednih...
AUTOMATSKO VOĐENJE TRAKTORA, STROJEVA I UREĐAJA U SUSTAVU GIS- PRECIZNA POLJOPRIVREDA
AUTOMATSKO VOĐENJE TRAKTORA, STROJEVA I UREĐAJA U SUSTAVU GIS- PRECIZNA POLJOPRIVREDA
Milan Crneković
Primjena geografskog informacijskog sustava neophodna je za primjenu precizne poljoprivrede na poljoprivrednim proizvodnim površinama budući da GIS alati omogućavaju prikupljanje, obradu, analizu i prezentaciju podataka koji zatim imaju utjecaja na strategije gospodarenja i donošenje kvalitetnijih odluka. Precizna poljoprivreda obuhvaća racionalno korištenje poljoprivredni repromaterijala na način da se što više preciznih i na vrijeme prikupljenih informacija uzme u obzir te se tek...

Paginacija